ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Monday, October 24, 2011

ပိုျပီးျပည့္စံုေသာပုဗၺဏွသုတ္ေတာ္။ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၄။ ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
ဗုဒၶါ ႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၅။ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
ဓမံၼြႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၆။ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
သံဃာ ႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၇။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၈။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၉။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁၀။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၁။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၂။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၃။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၅။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၆။ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိဝၯုေနာ။
ဧဝေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၇။အပၸရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၈။သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၉။ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၸၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကိၡေဏ။

၂၀။ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲ'ေတၴ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

၂၁။ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ

၂၂။ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

၂၃။ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၂၄။ဧတၱာဝတာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒဝါ'ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။

၂၅။ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာဝနာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ'ဂတာ။

………………………………………………………………………………………………

ဘာသာျပန္

……….

၁-၂-၃) အၾကင္မေကာင္းေသာ နိမိတ္သည္လည္း ေကာင္း၊ အၾကင္အမဂၤလာသည္လည္းေကာင္း၊ ငွက္ဆိုး ၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္မရွိေသာ အၾကင္အသံသည္လည္း ေကာင္း၊ အၾကင္ပါပၿဂိဳလ္သည္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ မရွိေသာ အၾကင္မေကာင္းေသာ အိပ္မက္သည္လည္း ေကာင္းရွိကုန္၏၊ ထိုမေကာင္းေသာ နိမိတ္စသည္တို႔ သည္ ဘုရားျမတ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ (တရားေတာ္ တို႔၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၊ သံဃာေတာ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ ေၾကာင့္) အလ်င္းမေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ ေစကုန္သတည္း။

ကိုယ္ေတာ္အား ဉာဏ္ေတာ္အားကို ရပိုင္ေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ အစြမ္း အာႏုေဘာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ရဟႏၲာတို႔၏ တန္ခိုးအာႏု ေဘာ္ျဖင့္¤င္း အခါခပ္သိမ္း အကာအကြယ္ အေစာင့္ အေရွာက္ကို ငါဖြဲ႕၏။

လူ႔ျပည္ နဂါး ဂဠဳန္စေသာျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္တို႔၌ ရွိသမွ်ေကာင္းျမတ္ေသာ ရတနာတို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရား (တရားေတာ္၊ သံဃာေတာ္)ႏွင့္ တူေသာ ရတနာကား မရွိႏိုင္သည္သာ၊ ဘုရားျမတ္ (တရားျမတ္ သံဃာျမတ္)၌ ရတနာ၏ အျဖစ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္ ကား ထူးျခားေကာင္းျမတ္လွပါေပသည္၊ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ သတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ တရားေတာ္ျမတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ သံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

မဟာက႐ုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါ အလံုးစံုတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပါရမီေတာ္အလံုးစံု အကုန္ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺၫုတဉာဏ္ေတာ္တို႔ကို ရေတာ္မူခဲ့သည္၊ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ သင့္အားအခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစ။

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ ႏွစ္သက္ျခင္းကို တိုးပြားေစ တတ္ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ေဗာဓိပင္အနီး အပရာဇိတပလႅင္၌ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္သည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းကို ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ ေအာင္ေၾကာင္းမဂၤလာတို႔ကို သင္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ဗုဒၶါဘိေသက ခံယူရာ ေျမတကာတို႔၏ အထြတ္အထိပ္ အလြန္တင့္တယ္ ေကာင္းျမတ္ ေျမအရပ္ျဖစ္ေသာ အပရာဇိတပလႅင္၌ ထြတ္ဖ်ားတိုင္ေျမာက္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ အလြန္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေတာ္ မူရသကဲ့သို႔ သင္လည္း အထက္တန္းေရာက္ကာ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းပါေစ။

သုစ႐ုိက္က်င့္ရာ ေန႔အခါကား ေကာင္းေသာ နကၡတ္၊ ေကာင္းေသာမဂၤလာခ်ည္းသာ၊ ေကာင္းေသာ မိုးလင္းရျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အိပ္ရာမွထရျခင္း၊ ေကာင္း ေသာခဏ၊ ေကာင္းေသာမုဟုတ္(အခ်ိန္)ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္၊ ထိုေန႔၌ အက်င့္ေကာင္းရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ လွဴရေသာအလွဴမွာ ေကာင္းေသာ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သုစ႐ုိက္က်င့္ရာ ေန႔အခါ၌ ထိုသူ၏ ကာယ ကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈ မွန္သမွ်သည္ တိုးတက္ ႀကီးပြားေၾကာင္း အေကာင္းအျမတ္ခ်ည္းသာတည္း၊ ထိုသုစ႐ုိက္က်င့္သူ၏ ကံသံုးပါးတို႔ကား တိုးတက္ ႀကီးပြားေၾကာင္း ေကာင္းမႈ၌ထားျခင္း မည္၏။

တိုးတက္ႀကီးပြားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာကံ သံုးပါးတို႔ကို ျပဳၾကကုန္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးတို႔ကို ရရွိၾကကုန္၏၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းက်ဳိးကို ရရွိၾက ကုန္သည္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိၾကကုန္သည္၊ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္၌ တိုးတက္စည္ကား ႀကီးပြားၾကကုန္ သည္ျဖစ္၍ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းႏွင့္တကြ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္း ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္ၾက ေစကုန္သတည္း။

ဆင္းရဲဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ သတၱဝါမွန္သမွ် ဆင္းရဲဒုကၡကင္းၾကပါေစ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုက္ေရာက္ ေနၾကရေသာ သတၱဝါမွန္သမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ၾကပါေစ၊ စိတ္ေသာကေရာက္လ်က္ရွိၾကေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ် စိတ္ေသာက ကင္းေဝးၾကပါေစ။

ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ စကားအစဥ္ျဖင့္ ငါတို႔ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ျပည့္စံုျခင္းကို အလံုးစံုေသာ နတ္တို႔သည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အကုန္ ျပည့္စံုဖို႔ရာ သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။

ရတနာသံုးတန္ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ ၾကကုန္၍ အလွဴဒါနကို ေပးလွဴၾကကုန္ေလာ့၊ အခါမလပ္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့၊ သမထ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ၾကကုန္ေလာ့၊ တရားနာလာေရာက္ ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနရင္းဌာနသို႔ ျပန္ၾကပါ ကုန္ေလာ့။

Friday, October 14, 2011

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္

ကၽြန္ေတာ္အျမဲရြတ္ဆိုေနေသာသမၺဳေဒၶဂါထာအားမိတ္ေဆြမ်ားႀကည္ညိဳႏိုင္ရန္တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
လူတိုင္းရြတ္ဆိုေနႀကေသာသမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႏွင့္မတူပါဘူး။သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ရဲ႔အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ေတာ့ေထြေထြထူးထူးေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္
သမၺဳေဒၶ အဌဝီသၪၥ၊
ဒါြဒသဥၥ သဟသာေက။
ပဥၥသတ သဟသာနိ၊
နမာမိ သိရသာမဟံ။
ဂဂၤါယံ ဝါဠဳကာ စုေဏၰ။
ပရာေဇတြာ ဗဟုဖုေလႅ၊
၊ေတသံဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
အာဒေရန နာမမဟံ။
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
ဟိတြာသေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။ ။

အ႒၀ီသံ - သုံးပါးဘ၀ သုံးေလာကတြင္ ဉာဏေရာင္ဟိတ္ ေအာင္ဘိသိက္ျဖင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ သမၺဳေဒၶ စ-တန္ေဆာင္ပမာ ဉာဏ္ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လင္း တရားမင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ ဒြါဒသဥၥသဟႆေက - နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္း စက္ေမြ႔ေလွ်ာင္းသည့္ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ။ သမၺဳေဒၶစ - လေရာင္ပမာ ဉာဏ္ ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လြင္း တရားမင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ ပဥၥသတသဟႆာနိ - ေသာင္းတိုက္စၾကာ၀ဠာ ဂုဏ္၀ါေက်ာ္ဟိန္း ငါးသိန္းကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ-ေနေရာင္ပမာ ဉာဏ္ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လင္း တရားမင္းတို႔ ကိုလည္းေကာင္း။ ဂဂၤါယံ - ဂဂၤါျမစ္ထဲ၌၊ ၀ါဠဳကာစုေဏၰ - သဲလုံးမက မ်ားျပားလွစြာေသာ။ ဗဟုဖုေလႅ-မ်ားျပား လွစြာေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ကုန္ေသာ တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာမာရ္ကိုယ္တြင္း ရန္တို႔ကို ၊ ပရာေဇတြာ - ဆုံးရႈံးက်ဆင္းေစ၊ အျမစ္ျပတ္ရွင္းလင္းေစ၍၊ အာဒေရန - ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ၊ အဟံ တ ပည့္ေတာ္သည္၊ နမာမိ - ျမတ္နိဳးသဒၶါ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ ေတသံ - ထိုငါးသိန္းတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ၊ ဓမၼဥၥ - မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာတရားေတာ္ ျမတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃဥၥ- အရိယာရွစ္ပါး သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သမုတိသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ အားလည္းေကာင္း ၊ အဟံ - တပည့္ေတာ္သည္၊ အာဒေရန ရိုေသစြာ၊ နမာမိ - ျမတ္ႏိုးသဒၶါ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ နမကၠာရာႏုဘာေ၀န - ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ပါရ ကုသလ၏ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ သေဗၺ ခပ္ သိမ္းကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေ၀ - ေဘးဥပဒ္ရန္စြယ္ အႏၱရာယ္ဟူသမွ်တို႔သည္။ ဟိတြာ - ပယ္စြန္႔ၾကကုန္၍၊ အေနက အႏၱရာယာပိ - တစ္ပါးမက မ်ားလွစြာေသာ အႏၱရာယ္ဟူမွ်တို႔သည္လည္း ၊ အေသသေတာ မၾကြင္းအက်န္မရွိ ေသာအားျဖင့္၊ ၀ိနႆႏၱဳ - ကင္းစင္လြင့္ ေပ်ာက္ပါေစသတည္း..။ (ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္လိုက္ပါသည္)

Monday, October 10, 2011

ပုဗၺဏွသုတ္

အခုအခ်ိန္အခါသည္ကမၻာတစ္၀န္းတြင္သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ဒါေႀကာင့္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႕ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ရတနာသံုးႏွင့္မိဘ၊ဆရာတို႕ကိုမေမ့ႀကရန္တိုက္တြန္း
လိုပါတယ္။

ပုဗၺဏွသုတ္

ပုဗၺဏွသုတ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ဳိးတရား

ျဂိဳလ္ဆိုး၊ နိမိတ္ဆိုး၊ အိပ္မက္ဆိုးတို႔ကို ကင္းေစႏိုင္သည္၊ ကံဇာတာနိမ့္ေနခိုက္ အထူးရြတ္ရန္သင့္သည္၊ လုပ္သမွ်လုပ္ငန္း အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖစ္ေနလွ်င္ ဤသုတ္ကို အထူးရြတ္သင့္သည္၊ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုခုကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာအခါ မလုပ္မီ ဤသုတ္ကို သရဇၥၽယ္ပါ၊ မုခ်ေအာင္ ပါလိမ့္မည္။

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၁။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၂။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ တရားေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၃။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ သံဃာေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၄။ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူအားလံုး ဒုကၡကင္းၾကပါေစ၊ ေဘးေတြ႔ေနၾကသူအားလံုး ထိုေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနၾကသူအားလံုး စိုးရိမ္ေသာက ကင္းၾကပါေစ။

၅။ ဧတၱာဝတာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒဝါ'ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။

၅။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စကားစဥ္ျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္းမႈကို ဆည္းပူးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္ကို နတ္အေပါင္းတို႔က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚၾကပါကုန္။

၆။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာဝနာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ'ဂတာ။

၆။ အရာရာျပည့္စံုမႈ ခ်မ္းသာမႈရွိလာေအာင္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကပါ၊ အက်င့္သီလ ေစာင့္ထိန္းၾကပါ၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာ ပြားမ်ားၾကပါ၊ ယခုအခါ၌ တရားနာ ေရာက္ေနၾကေသာ နတ္အေပါင္းတို႔ ျပန္သြားႏိုင္ၾကပါၿပီ။

၇။ သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊ ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။
အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊ ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။

၇။ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ပေစၥက ဗုဒၶါဘုရား၊ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တို႔၏ ဉာဏဗလစြမ္းရည္ တန္ခိုးျဖင့္ အရပ္ ထက္ဝန္းက်င္မွ အေစာင့္အေရွာက္ကို ဖြဲ႔ပါ၏။

၈။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၈။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ ဘုရားရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ သတည္း။

၉။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၉။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ တရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ တရားရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာၾက ပါေစ သတည္း။

၁ဝ။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁ဝ။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ သံဃာရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာ ၾကပါေစသတည္း။

၁၁။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၁။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ အားလံုးေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၂။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၂။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ အားလံုးေသာ တရားေတာ္တို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၃။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၃။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာ သံဃာေတာ္တို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၄။ မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄။ မဟာက႐ုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာသူကမၻာသား အေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ ပါရမီေတာ္ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့သျဖင့္ ျမတ္လွစြာေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ၊ ထိုသို႔မွန္ေသာ သစၥာစကားကို ဆိုရေသာေၾကာင့္ သင့္အား စီးပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း ပါေစ သတည္း။

၁၅။ ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိဝၯုေနာ။
ဧဝေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၅။ သာကီဝင္ မင္းအေပါင္းတို႔၏ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို တိုးပြားေစေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဗာဓိပင္ရင္း၌ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင့္အား ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေစသတည္း၊ ေအာင္သင့္ေအာင္အပ္ေသာ မဂၤလာဟူသမွ် သင့္အား ေအာင္ျမင္ရရွိပါေစသတည္း။

၁၆။ အပၸရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၆။ သဗၺညဳဘုရားအဆူဆူတို႔ ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ ခံယူရာ လည္းျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမအျပင္၌ အထူးတင့္တယ္၍ ေျမတကာတို႔၏ အဦးအထိပ္လည္း ျဖစ္ေသာ အပရာဇိတပလႅင္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူသံုးပါးတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။

၁၇။ သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၇။ ဤနည္းအတူ သင့္အားလည္း နကၡတ္ေကာင္းၾကံဳပါေစ၊ မဂၤလာေကာင္း ရွိပါေစ၊ ခ်မ္းေျမ့စြာ နံနက္မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္ပါေစ၊ ေကာင္းစြာ တိုးတက္ပါေစ၊ စကၠန္႔တိုင္း မိနစ္တိုင္း နာရီတိုင္း ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ အက်င့္ျမတ္ကို မျပတ္က်င့္ၾကံေနေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔အား ေကာင္းစြာ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၁၈။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၸၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကိၡေဏ။

၁၈။ ျမတ္ေသာကိုယ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာႏႈတ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာစိတ္အမႈ ရွိပါေစ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတို႔၌ သင္၏စိတ္ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါေစ သတည္း။

၁၉။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲ'ေတၴ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

၁၉။ လူခပ္သိမ္း၊ နတ္ခပ္သိမ္းတို႔သည္ ျမတ္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ၾကသည့္အတြက္ ျမတ္ေသာအက်ဳိးတရားတို႔ကို ရၾကကုန္၏၊ ျမတ္ေသာအက်ဳိး တရားကို ရရွိေသာသူတို႔သည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသာသနာ၌ ႀကီးပြားတိုးတက္ လာၾကကုန္၏။ ထိူသူတို႔သည္ မိမိတို႔ အေဆြ အမ်ဳိးတို႔ႏွင့္အတူ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္ေသာ္။

ပုဗၺဏွသုတ္ ျမန္မာျပန္ ျပီး၏။
ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ ပရိတ္

ျမန္မာ့စစ္ပညာ

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာသည္ တိုင္းျပည္အသီးသီး၊ လူမ်ဳိးအသီးသီးတြင္ ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့သည္။ ယခုလည္းရွိေနဦးမည္။ ေနာင္လည္း ရွိရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပညာမ်ားမွာ အခ်ိန္ကာလ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ထူးျခား တိုးတက္ လာေသာ္လည္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ေရွးပညာရပ္မ်ားကို လက္လႊတ္၍ မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးျမန္မာ့ စစ္ပညာကို တိမ္ျမဳပ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္း(စစ္ပညာက်မ္း)ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္က မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ရွင္ျဖဴရွင္မင္းႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ထင္းရွားခဲ့ေသာ လက္ဝဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီးက ျမန္မာ့ စစ္ပညာကို ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေသနဂၤဗ်ဴဟာပ်ဳိ႕၊ ဗ်ဴဟစကၠိပ်ဳိ႕ႏွင့္ နႏၵီေသနပ်ဳိ႕မ်ားကို ေရးသား စပ္ဆိုခဲ့သည္။

သမိုင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ား

 • ပုဂံေခတ္တြင္ ဂၽြမ္းတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ ဂၽြမ္းစစ္၊ (က်ဴးေက်ာ္သူ ဂၽြမ္းစစ္သည္မ်ားကုိ က်န္စစ္သားဦးစီးသည့္ သူရဲကာင္းေလးေယာက္ႏွင့္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားက တုိက္ခုိက္အႏုိင္ ယူခဲ့သည္။)
 • ပင္းယေခတ္တြင္ မြန္ဂုိတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ္ တာတာမြန္ဂုိစစ္၊ (က်ဴးေက်ာ္သူ မြန္ဂုိတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္က ကမၻာတစ္ျခမ္းနီးပါး တုိက္ပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။)
 • ေညာင္းရမ္းေခတ္တြင္ ေပၚတူဂီတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ္ သန္လွ်င္စစ္ပြဲ၊ (ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ထုိအခ်ိန္က စစ္အင္အား အလြန္ေတာင့္တင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား၊ ျပင္သစ္တပ္မ်ား သည္ ေပၚတူဂီတပ္ကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။)
 • ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ရွင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္ တရုပ္တုိ႔၏က်ဴးေက်ာ္မွဳကုိတုိက္ေသာ္ စစ္ပြဲ ၄ ပြဲ၊(တရုပ္တုိ႔၏ ၾကီးမားသည့္ စစ္တပ္ၾကီးမ်ားကုိ ဗလမင္းထင္ဦးစီးသည့္ ျမန္မာတပ္မ တစ္ခုမွ အံအားသင့္ဖြယ္ အႏုိင္ယူခဲ့သည္)
 • ဘၾကီးေတာ္လက္ထက္ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲတြင္ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၵဳလ၏ ပန္း၀ါတုိက္ပြဲ၊(ပန္း၀ါတုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ား ထက္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား လက္နက္သာေသာ္လည္း ျမန္မာတုိ႔၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားအႏုိင္ရခဲ့သည္။)
 • ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ိဳး (အသက္ ၈၀ ေက်ာ္)၏ ၾကည္ျမင္တုိင္ခံတပ္တုိက္ပြဲ၊ (အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ္လည္း စစ္၏ပရိရယ္ကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာအသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေရတပ္မွ ပစ္ေသာ အေျမာက္ဆံမ်ား အဂၤလိပ္တပ္ေပၚျပန္က်၍ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား တပ္လုံးျပဳတ္ခဲ့ရသည္)
 • ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ိဳး (အသက္ ၈၀ ေက်ာ္)၏ ၀က္ထီကန္တုိက္ပြဲ၊

(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးသည္ မိမိထက္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားသာလြန္သည့္ ရန္သူအဂၤလိပ္တပ္မ်ားကုိ ဒူမေထာက္၊ လက္မေျမွာက္ဘဲ ေသသည့္အခ်ိန္ထိ ရဲရဲ၀ံ၀ံအေသခံတုိက္ခုိက္သြားသည္။ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားပါ ေသဆုံးသူ၊ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့ရသည္)

 • တတိယအဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ မင္းလွခံတပ္တုိက္ပြဲတုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔၏စစ္ပညာ၊ ျမန္မာတုိ႔၏သူရသတိၱကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ေပးခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

စစ္ပညာသည္ စစ္ကိုေအာင္ႏိုင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ စစ္တိုက္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ စစ္ပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးရာ၌-

 1. စစ္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရး
 2. စစ္ဆင္ယင္ေရး(စစ္ပရိယာယ္)
 3. တိုက္ပြဲခင္းက်င္းေရး(ေသနဂၤဗ်ဴဟာ)
 4. စစ္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူ၍ ပိုင္းျခားကာ ေလ့လာဆည္းပူးရသည္။

ျမန္မာ့ စစ္ပညာတြင္ စစ္တိုက္ခိုက္နည္းမွာ အေျခခံအပိုင္းျဖစ္သည့္ စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္အစီအရင္ (၇)ပါးမွ တဆင့္ ျဖာထြက္လာေသာ သ႐ုပ္သကန္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး

 1. စစ္အဂၤါ(၇)ပါး (ေသနဂၤ)
 2. စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး (ေသနာဂတိ)
 3. စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး (ေသႏုပဂ)
 4. စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး (ေသနာယုဒၶ)
 5. စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး (ေသနာပဋိဂၢဟ)
 6. စစ္ဖ်က္ျခင္း(၆)ပါး (ေသနာေဗဒ)
 7. စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး (ေသနာနိ၀တၱန)

စစ္အဂၤါ(၇)ပါး

စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး မွ စစ္အဂၤါ(၇)ပါးသည္ စစ္စတင္တိုက္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ သံုးစြဲကိုင္တြယ္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

 1. စစ္ဖ်ား စစ္လ်င္
 2. စစ္၏ ရင္၀
 3. စစ္၏ ပခံုး
 4. စစ္၏ နံပါး
 5. စစ္၏ ၀မ္း
 6. စစ္၏ ေက်ာက္ကုန္း(ေက်ာကုန္း)
 7. စစ္ခံတပ္ တို႔ျဖစ္သည္။

စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး

 1. စစ္ဗ်ား၊ စစ္လယ္၊ စစ္ေနာက္အညီအမွ်ခ်ီျခင္း (သမဒ႑ဗ်ဴဟာ)
 2. ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္သကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ ေနာက္အားႀကီး၍ခ်ီျခင္း၊ (ပါသာဒိကဗ်ဴဟာ)
 3. ပန္းပံုေတာင္းကဲ့သို႔ စစ္ဖ်ားႀကီး၍ ေနာက္စစ္ တေရြ႕ေရြ႕ ခ်ီျခင္း၊ (စေကၤာဋက ဗ်ဴဟာ)
 4. မ႐ိုးစည္ကဲ့သို႔ စစ္ရင္း စစ္ဖ်ားေသး၍ စစ္လယ္အားႀကီးႀကီးခ်ီျခင္း။ (ဒိဂၤဗ်ဴဟာ)

စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး

 1. ေနမင္းပုံစစ္ကပ္ျခင္း။ (ပတကၤရဗ်ဴဟာ) ေနမင္းကဲ့သုိ႔ ၾကယ္နကၡတ္ျခံရံမရံဘဲ မင္းတပ္က ေရွ႕ မွာေန၊ ေနာက္မွ အျခားစစ္တပ္မ်ား လုိက္ပါရသည္။
 2. လမင္းပုံ စစ္ကပ္ျခင္း။ (စႏၵကဗ်ဴဟာ) လမင္းကုိ ၾကယ္နကၡတ္မ်ား ၀န္းရံထားသကဲ့သုိ႔ မင္းတပ္ကုိ အလယ္မွာထားကာ အျခားတပ္မ်ား၀န္းရံျပီးလုိက္ျခင္း။

စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး

 1. ဒိဇာဒိပဗ်ဴဟာ- ဂဠဳန္ေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔ စစ္ဆင္စစ္ထိုးနည္း၊
 2. ၀ါရိေ၀ဂဗ်ဴဟာ- ေရအယဥ္စီးဆင္းသကဲ့သို႔ စစ္ျဖန္႔ကာ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ စစ္ထိုးနည္း၊
 3. ဥသဘဗ်ဴဟာ- ႏြားလားဥသဘကဲ့သို႔ ေအာ္ဟစ္ျခိမ္းေခ်ာက္ကာ ဟန္ေရးျပ၍ အျပင္းအထန္ စစ္ထိုးနည္း၊
 4. ဓႏုက ဗ်ဴဟာ- တင္ထားေသာ ေလးၫိႈ႔ကဲ့သို႔ ပေစာက္ လေရး ေကြးပံု စစ္ထိုးနည္း၊
 5. မကာရဗ်ဴဟာ- မကာရ္းကြက္ကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ စစ္ထိုးနည္း၊
 6. ဘုဇဗ်ဴဟာ- ေျမြတြားသကဲ့သို႔ ေကာက္တက်စ္ စစ္ထိုးနည္း။

စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး

 1. နဒီစရဗ်ဴဟာ- ရင္ေပါင္တန္း၍ တံတားပမာခံျခင္း၊
 2. ၀ိစၦိကဗ်ဴဟာ- ကင္းၿမီးေကာက္လက္သကဲ့သို႔အလယ္ပင္းေစၿပီးလွ်င္ ၀ဲယာေထာင္၍ခံျခင္း၊
 3. သကဋဗ်ဴဟာ- လွည္းဦးကင္းကဲ့သို႔ ၀ဲယာထား၍ ေရွ႕တပ္လြန္ခံျခင္း၊
 4. မဓု၀တၱနဗ်ဴဟာ- ပ်ားအံုကဲ့သို႔ တ၀န္းတစုတည္းခံျခင္း၊
 5. စကၤပါဒဗ်ဴဟာ- က်ီးေျခကဲ့သို႔ေရွ႕ ၃-တပ္၊ ေနာက္ ၁-တပ္၊ အလယ္၌ မင္းစစ္သူႀကီးေန၍ ခံျခင္း၊
 6. ဥဒၶနဗ်ဴဟာ- ခံုေလာက္ကဲ့သို႔ ၃-တပ္ ဆိုင္ခံျခင္း။

စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး

 1. အဂိၢ ဇာလ ဗ်ဴဟာ မီးေတာက္မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ၀ါးမ်ိဳဖ်က္ဆီး၍ ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 2. အမာ၀ါသီ ဗ်ဴဟာ- လကြယ္သကဲ့သို႔ မသိမသာဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 3. သီဟဂတိ ဗ်ဴဟာ-ျခေသၤ့သြားသကဲ့သို႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေရွ႕တက္ ေနာက္ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 4. သတၳနာဒိ ဗ်ဴဟာ လက္နက္သံေပးဟစ္ေၾကြးႀကိမ္းေမာင္း၍ ျပန္ျခင္း၊
 5. မဂၢဆိႏၷ ဗ်ဴဟာ- လမ္း တံတားတို႔ကို ဖ်က္၍ျပန္ျခင္း၊
 6. စိရတၱ ဗ်ဴဟာ- ၾကာျမင့္ ေျဖးေႏွးစြာေန၍ျပန္ျခင္း။

အေကၡာဘိဏီမ်ိဳးငါးပါး

အေကၡာဘိဏီတပ္ဖြဲ႕ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။ ထိုအနက္ ငါးပါးတို႔ကိုသာေဖၚျပေပအံ့။

(၁) သီဟိုဠ္ကြ်န္း၌ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးလက္ထက္ (ဓမၼိလ-တမယ္လ္) ေက်းလူမ်ိဳးတို႔စစ္တိုက္ရာ ခ်ီတက္ေသာ အေကၡာဘိဏီတပ္မွာ မဟာ၀င္ဋီကာအရ တိုက္ဆင္ တစ္ကုေဋ၊ ရထားဆယ္ကုေဋ၊ ျမင္းေပါင္း ကုေဋတစ္ရာ၊ ေလးပစ္ေလးဆြဲသူရဲ ကုေဋႏွစ္ရာ၊ စစ္သည္လူ ကုေဋတစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္း ေလးေထာင့္သံုးရာ တစ္ဆယ့္တစ္ကုေဋရွိ၏။

(၂) မေဟာသဓတို႔စစ္ခ်ီတက္စဥ္၌ အေကၡာဘိဏီတပ္ တစ္တပ္ဟူသည္မွာ ၀ါးလံုးေျခာက္ဆယ္တစ္စည္းကိုခ်ထားရာ စစ္အဂၤါေလးပါးတို႔နင္းသြား၍ ျမဴမႈန္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဖန္၀ါးအလံုးေျခာက္ဆယ္တစ္စည္းကို ခ်ျပန္၏၊ ဤသို႔နင္းသြားျခင္းျဖင့္ ၀ါးအလံုးေျခာက္ဆယ္အစည္းေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ဖုတ္ျမဴမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ စစ္အဂၤါေလးပါး အေရအတြက္ကိုဆို၏။

(၃) ပုဂံမင္းဆက္ ၅၀-ေျမာက္ သကၠရာဇ္ ၅၉၆-ခုႏွစ္တြင္နန္းတက္ေသာ ဓမၼရာဇာဘြဲ႕ခံ က်စြာမင္းႀကီးလက္ထက္ ေလာကီသသၤက႐ိုဋ္သဒၵါက်မ္းမ်ားႏွင့္ သဗၺညဳဘုရားေဟာပါဌဇာတ္ ပါဠိေတာ္၎အ႒ကထာ သုတၱန္၀ိနည္း အဘိဓမၼာ ပါဠိေတာ္အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားမွလာရွိသည့္ ျပယုဂ္အဓိပၸါယ္မ်ားကိုပါ ထုတ္ေဆာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီးလွ်င္ ေရးသားစီရင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဒၵနီတိက်မ္းဆရာ အရွင္အဂၢ၀ံသေထရ္ျမတ္သည္

န၀ နာဂ သဟႆာနိ နာေဂ နာေဂ သတံ ရထာ။

ရေထ ရေထ သတံ အႆာ အေႆ အေႆ သတံ နရာ။

နေရ နေရ သတံ ကညာ ဧေကကိႆံ သတိတၳိေယာ။

ဧသာ အေကၡာဘိဏီနာမ ပုဗၺာစရိေယဟိ ဘာသိတာ

ဟု ၎သဒၵါနီတိက်မ္း၌ အေကၡဘိဏီယူပံုကိုျပဆိုသည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ဆင္ေပါက္ႀကီး ကိုးေထာင္၊ ရထားကိုးသိန္း၊ ျမင္းကိုးကုေဋ၊ ေျခသည္သူရဲကုေဋကိုးရာ၊ သမီးကညာ ကုေဋ ကိုးေသာင္း၊ မိန္းမ ကုေဋကိုးသန္း ဤအေရအတြက္ကို အေကၡာဘိဏီဟု ေရွးဆရာတို႔မိန္႔ဆိုကုန္၏။

(၄) အမရေကာသ အဘိဓာန္ ဋီကာတို႔၌ကား။ ဆင္- ၂၁၈၇၀။ ရထား-၂၁၈၇၀။ ျမင္း- ၆၅၆၀၀။ ေျခသည္-၁၀၉၃၅၀။ ေပါင္း ၂၁၈၇၀၀-သည္ အေကၡာဘိဏီ ေသနာဗ်ဴဟာ မည္၏ ဟုဆို၏။

(၅) မၾကာမီေခတ္၌ကား ဆုတ္ကပ္ျဖစ္၍ လူတို႔အသက္တို ဦးေရနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေကၡာဘိဏီတပ္ဖြဲ႕ရာ အေရအတြက္အလြန္နည္းပါးေလသည္။ ၎ျပင္ ဆင္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စစ္အဂၤါေလးပါး ျပည့္စံုေအာင္ပင္ တပ္မစည္းၾကပ္ႏိုင္ေခ်။

Saturday, October 8, 2011

ျမန္မာအမ်ိဳးသားတိုင္းသိသင့္ေသာ

စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္
၁။စစ္ဆိုသည္မွာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေသေရးရွင္ေရးတမွ်အေရးႀကီးေသာကိစၥတရပ္ျဖစ္သည္။
စစ္သည္ျပည္သူလူထု၏အသက္ရွင္ေရးႏွင္လည္းေကာင္း။ေသေက်ပ်က္စီးေရးႏွင္႕လည္ေကာင္းသက္ဆိုင္ရံုရိွရံုမက။ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံခိုင္ျမဲေရးကိုလည္းေကာင္း။ပ်က္သုန္းေစေရးကို
လည္းေကာင္းျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ထိုေႀကာင့္စစ္ပညာကိုလူတိုင္းေစ႕ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာသင္ႀကား
ဆည္းပူးထိုက္တယ္။
၂။စစ္မက္ေရးရာကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာတြင္မရီွမျဖစ္အေျခခံ(၅)ရပ္ပါ၀င္ရမယ္။၄င္းတို႕မွာ.........
၁။စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လြမ္းမိုးေရး
၂။သဘာ၀ရာသီဥတု(ကာလ)
၃။ေျမျပင္အေျခအေန(ေဒသ)
၄။ေခါင္းေဆာင္မွု(ပုဂလ)
၅။လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊စည္းကမ္းဥပေဒ။
တခုခ်င္းစီကိုျပန္ရွင္းျပမယ္...
၁။စိတ္ဓါတ္ေရးရာလြမ္းမိုးေရး
ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုသူတို႕ဧ။္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ယံုႀကည္ခ်က္။ခံယူခ်က္။ဦးတည္ခ်က္။စသည္တို႕တြင္တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေစရမယ္။ျပည္သူႏွင္႕အစိုးရသည္တူညီေသာ.ယံုႀကည္ခ်က္.ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုုမွ်ေ၀ခံစားရမယ္။ျပည္သူႏွင့္အစိုးရသည္ေတြ႕ႀကံဳသမွ်အေကာင္းအဆိုးမွန္သမွ်ကိုေသအတူရွင္မကြာယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမယ္။စည္းရံုးလံွဳေဆာ္ေရး။ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းေရး။တစိတ္တ၀ွမ္းထဲ
စည္းလံုးေရးသည္အေရးႀကီးဆံုးပထမအခ်က္ျဖစ္တယ္။
၂။သဘာ၀ရာသီဥတု
ေႏြရာသီရဲ႕ပူျပင္းမွု.မိုးရာသီရဲ႕စိုစြပ္ထိုင္းမွုိင္းမွု။ေဆာင္းရာသီရဲ႕ေအးမွ်မွု စစ္ဆင္ေရးအေပၚတြင္ယင္းရာသီဥတုတို႕ဧ။္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မွုမ်ားကိုတြက္ခ်က္သံုးသပ္ရာတြင္ပါ၀င္တယ္။
၃။ေျမျပင္အေျခအေန
လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္.အကြာအေ၀း။ေရေျမေတာေတာင္၊ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္.
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကစစ္မက္ေရးရာကိုေသျခင္း.ရွင္ျခင္း.အခြင္႕အလမ္းတခုခုေပးတက္တယ္
ကြင္းျပင္က်ယ္လွ်င္
တပ္ကိုျဖန္႕ႏိုင္ရမယ္။လမ္းက်ဥ္းေတာင္ကမ္းပါးယံလွ်ိဳေျမာင္အေနအထားဆိုရင္
တပ္အင္အားအနည္းအငယ္ျဖန္႕ျပီးခ်ီတက္ရမယ္။တိုက္ပြဲဆင္သင္႕သည္႕ေျမျပင္အေျခအေနကိုႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ျမင္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရမယ္။
၄။ေခါင္းေဆာင္မွုု
စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္(သို႕မဟုတ္)စစ္သူႀကီးသည္ေအာက္ပါအခ်က္ငါးခ်က္ႏွင္႕ျပည္႕စံုရမယ္။...........
၁။ဥာဏ္ပညာ၇ွီွျခင္း
၂။ယံုႀကည္မွု(ရိုးသားျခင္း)
၃။စာနာတက္ျခင္း
၄။ရဲစြမ္းသတ္တိ
၅။စည္းကမ္းကိုတေသြမသိမ္းလိုက္နာျခင္း...........အဲဒါေတြနဲ႕ျပည္စံုမွစစ္သူႀကီးပီသမယ္.တိုက္ပြဲတိုင္းမွာအႏိုင္ရႏိုင္မယ္။
၅။လုပ္ထံုလုပ္နည္းစည္းကမ္းဥပေဒ
ဆုေပးစနစ္.။အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ႕ေရးစနစ္၊ဖြဲ႕စည္းပံု.၊ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲပံု၊မွန္ကန္စြာတာ၀န္ခြဲေ၀ပံုု၊ရာထူးခန္႕အပ္ပံုစသည္႕လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား.ေကာင္းစြာမွန္ကန္ေနရမယ္။ထိေရာက္ေနရမယ္။
.........................................................
ျမန္မာအမ်ိဳးသားတိုင္းသိသင့္သည္ဟုထင္ျမင္၍ရွာေဖြတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
ေနာင္လည္းေလ့လာမိသမွ်ကိုတင္ျပေပးသြားပါမည္။

Friday, October 7, 2011

ျမန္မာ့သိုင္းပညာ(တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။)
ကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္း၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ျမန္မာ့ေသြးမ်ားပြက္ပြက္ဆူေနသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအားရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပါတ္သတ္၍တရုတ္မွ
(ျမန္မာအားမည္သို႕ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးရမလဲ)ဆိုတဲ့အသံကိုႀကားလိုက္ကတဲကကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္း၏
ျမန္မာ့ေသြးမ်ားပြက္ပြက္ဆူခဲ့ရသည္။ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ေသြးသည္ရဲရဲနီ၏။တရုတ္၏ေစာ္ကားမွုကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္မ်ိဳးသားလံုးေခါင္းငံုခံမည္မဟုတ္ေပ။အကယ္၍တရုတ္သည္ျမန္မာေျမအားက်ဴးေက်ာ္
ေစာ္ကားလာပါကျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားႏွင့္တစ္ကြကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္းေရွ႕တန္းကေန၍အသက္စြန္႕၍တိုက္
ခိုက္သြားမည္။အဓိဌာန္ျပဳပါသည္။ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးတရုတ္ႏွင့္တစ္ကြမည့္သည့္တုိင္းတစ္ပါး၏ေစာ္
ကားမွုကိုမွမခံလို။ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးမစည္းလံုး၍ဤသို႕ေစာ္ကားခံရသည္ဟုမွတ္ယူပါ
သည္။ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြစည္းလံုးညီညြတ္ႀကပါစို႕လို႕ကၽြန္ေတာ္အညတရေဒါင္းမင္းမွတိုက္တြန္းႏိုး
ေဆာ္ပါသည္။ျမန္မာတိုင္းကိုယ္ခံပညာသိုင္းပညာတက္သင့္ဟုရည္ရြယ္လွ်က္ဤဗီဒီယိုဖိုင္အားတင္ေပး
လိုက္ပါသည္။
(တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။)
အားလံုးအားခင္မင္လွ်က္
ေဒါင္းမင္း

Sunday, September 25, 2011

မငိုပါနဲ႔ ဧရာဝတီ

မငိုပါနဲ႕ဧရာ၀တီ..ဆိုတဲေဆာင္းပါးေလးကို၊မအိမ့္ခ်မ္းေျမ့၀က္ဆိုဒ္မွဖတ္ျပီးကူးယူခြင့္ေတာင္းျပီးကၽြန္ေတာ္

၀က္ဆိုဒ္တြင္ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြဧရာ၀တီကိုဆက္လက္ကာကြယ္ႀကပါစို႕။

မငိုပါနဲ႔ ဧရာဝတီ

သူတို႔ဟာ… ကမၻာေပၚမွာ တတိယအရွည္ဆုံးနဲ႔ အာရွမွာ အရွည္ဆုံးျမစ္ျဖစ္တဲ႔ ယန္စီ ဆိုတဲ႔ျမစ္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ႔တယ္။

အဲသလို ရွည္လ်ားလွပတဲ႔ ကမၻာ႔အ႔ံဖြယ္ ယန္စီီျမစ္ႀကီးဟာဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ျမစ္ႀကီးတစ္စင္း ျဖစ္တယ္။
သူတို႔ဟာ… အဲဒီျမစ္ႀကီးကို တိမ္ေကာ၊ ပ်က္စီး၊ ပတ္၀န္းက်င္သဘာ၀တရားႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေမွာက္လွန္ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လူေတြသာမက ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ေတြပါ ဒုကၡေရာက္ေစခဲ႔တယ္။ အခုဆိုရင္.. ယန္စီျမစ္ႀကီးဟာ.. ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ႔မယ္႔ ကမၻာ႔အထင္ရွားဆုံး သဘာ၀သယံဇာတ ၁၀ ခုထဲမွာ တစ္ခုပါေနၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္မွာ.. ယန္စီဆိုတာ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဒ႑ာရီနဂါးႀကီးေတြလို.. ေရွးေဟာင္းစာေပက်မ္းဂန္ေတြထဲမွာပဲ ရွင္သန္အသက္၀င္လႈပ္ရွားေတာ႔မယ္ထင္ရဲ႕။

ဒီျမစ္ႀကီးတင္လား ဆိုေတာ႔ မဟုတ္ေသးဘူး၊ သူတို႔ပိုင္ဆုိင္တဲ႔ အျခား အခရာျမစ္ႀကီး ခုႏွစ္စင္းျဖစ္တဲ႔ အ၀ါေရာင္ျမစ္(Yellow River)၊ ပုလဲျမစ္ ( Pearl River), Songhua River, Huai River, Hai River နဲ႔ Liao River ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ႔တယ္။ ဖ်က္ဆီးခံရတဲ႔ ျမစ္ေတြေၾကာင့္ သူတို႔တိုင္းျပည္အႏွ႔ံမွာ မိုးေခါင္ေရရွားရပ္၀န္းေတြ ေပၚတယ္၊ ေရေတြႀကီးတယ္၊ လူေတြသာမက တိရစၦာန္ေတြပါ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ေနတယ္။

dry9.jpg

{ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ႔ ျမစ္ကမ္းပါးေတြေပၚမွာ ငုတ္တုပ္ အသက္ေပ်ာက္ၾကရတဲ႔ တိရစၦာန္ေတြ }

ေရမလႊတ္တာၾကာတဲ႔ ျမစ္ေတြဟာ က်ဥ္းသြားတယ္၊ တိမ္သြားတတ္တယ္။ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အရွင္လတ္လတ္ အၾကာႀကီးေနဖုတ္ ခံရတဲ႔ ကမ္းပါးေတြဟာ မာခဲသြားေတာ႔တယ္။ အဲသလို မာခဲသြားတဲ႔အတြက္… ေရလႊတ္တဲ႔အခါ မိုးရြာတဲ႔အခါေတြမွာ.. ကမ္းပါးေျမဟာ ေရကိုမစုပ္ႏို္င္ေတာ႔ဘူး။ ေရကို မစုပ္ ႏိုင္တဲ႔အတြက္ ျမစ္ေတြေရလွ်ံတယ္။ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္း၊ ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္ျခင္း စတဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ခံစားရလို႔… သူတို႔လူေတြ ဒုကၡေရာက္တဲ႔အခါမွာ.. အနည္းငယ္အျမင္မွန္ ရသေယာင္ျဖစ္လာတယ္။ ယန္စီျမစ္ကို အသက္ျပန္သြင္းဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားတယ္။

ဒါေပမယ္႔ ….

ဒါေပမယ္႔ …… အခ်ိန္ မမွီေတာ႔ဘူး။

ယန္စီဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ တရုတ္ျပည္ကို စီးပြားေရးျမွင့္တင္လိုမႈလုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ႔ မီတာ ၂၅၀၀ေက်ာ္ရွည္တဲ႔ ေရကာတာႀကီးေၾကာင္႔၊ အရွင္လတ္လတ္ ေသြးေၾကာေဖာက္၊ ေသြးစုတ္ခံေနရရင္း ေျခေတာ္အတင္ခံေနခဲ႔ရတယ္။ ယန္ဆီေရကာတာေၾကာင့္ ခဏတာ အက်ိဳးအျမတ္ရခဲ႔ေပမယ္႔ ေနာက္ပိုင္း ဒုကၡလွလွေတြ႕တဲ႔ အခါမွာ ဘီလွ်ံေပါင္း ၂.၃ ဘီလွ်ံ ဆုံးရႈံးခဲ႔တယ္။ လူေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္၊ ကၽြဲႏြားေကာင္ေရ ၂သန္းနီးပါးနဲ႔ လယ္ေျမေအက ၉ သန္းေက်ာ္ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ခဲ႔႔ပါတယ္။ ယန္စီေရကာတာႀကီးရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အႏွစ္တစ္ရာကေန သုံးရာလို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ယန္စီေရကာတာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားမယ္႔ေနမွာ… ယန္စီျမစ္ဟာလည္း တစ္ပါတည္း အစေတးခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္က biodiversity တစ္ခုလုံးလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

dry.jpg

{ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္နဲ႔ အသက္ငင္ေနခဲ႔ၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ႔ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားၿပီျဖစ္တဲ႔ ရွန္ဆီနယ္ေျမထဲက လန္ျမစ္ }

သူတို႔ေတြဟာ concrete junk ေတြျဖစ္တဲ႔ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးေတြ၊ လမ္းမႀကီးေတြဟာ တိုးတက္တဲ႔ အရိပ္အေရာင္ေတြအျဖစ္နဲ႔ ေက်နပ္ေနၾကတယ္။ သဘာ၀တရားရဲ႕ အလွအပေတြကိုေတာ႔ မတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ေတာဆန္ျခင္းလို႔ လြဲမွားစြာ (ဒါမွမဟုတ္) သိသိနဲ႔ ေခါင္းမာစြာ.. ယူဆေနၾကတယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ႔ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ေရကာတာအမ်ားဆုံးတိုင္းျပည္အျဖစ္နဲ႔ ကိုယ္႔မ်က္ႏွာက မ်က္လုံးကို ေဖာက္ထုတ္ေနတဲ႔ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ၀ိုင္းသတိေပးတာကို သူတို႔ နားမေထာင္ခဲ႔ဘူး။ သူတို႔ေတြေဆာက္တဲ႔ ေရကာတာေၾကာင့္ လူေပါင္း သုံးေသာင္း ေသဆုံးခဲ႔ၿပီးၿပီ။ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးေတြေဘးက ခမ္းေျခာက္တိမ္ေကာေနတဲ႔ ျမစ္ေတြ ေရခ်ိဳကန္ေတြ၊ ေျမေတြကၽြံလို႔ နစ္၀င္သြားတဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ၊ အက္စစ္ေရေတြ၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႔ ရွားပါးတိရစၦာန္ေတြဟာ.. တိုးတက္ျခင္းရဲ႕ ျပယုဒ္ေတြတဲ႔လား….။

2.jpeg

{ေရေတြခမ္းသြားလို႔ ေျမပက္ၾကားအက္ေတြျဖစ္၊ ေျမေတြဟာ ေရတိုက္စားျခင္းခံရ၊ စပါးစိုက္စရာေျမမရွိ… အက္စစ္ေရေတြထဲမွာလည္း ဘယ္ငါးမွ မရွိလို႔ ႀကံရာမရျဖစ္ေနရွာတဲ႔ ယန္စီျမစ္ကမ္းနဖူးေပၚက တံငါသည္ တစ္ဦး}

4.jpg
{တရုတ္ျပည္ Jiangxi ျပည္နယ္က စိမ္းစိုခဲ႔တဲ႔ Poyang ေရကန္ထဲကို ေရေတြ မ၀င္ေတာ႔လို႔ ပက္ၾကားအက္ေနတဲ႔ ေျမျပင္ေပၚမွာ ေငးေမာေနတဲ႔ လူတစ္ေယာက္။ November 26.- The water level of the largest freshwater lake in China has fallen to dangerous limits due to severe droughts since this summer.}

ယန္စီျမစ္ေရခမ္းျခင္းဟာ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္က ျမစ္စြယ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးနဲ႔ ေရကန္ ၂၆၆ ကန္ကိုလည္း ဒိုမီနိုeffect လို ဆက္ဆက္ၿပီး ခမ္းေျခာက္ေစပါတယ္။

၂၀၀ဂ ခုႏွစ္မွာ လႈပ္သြားတဲ႔ ငလွ်င္ႀကီးဟာ Zipingpu Damေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔ေျပာေနတဲ႔ သိပံၸပညာရွင္ေတြရဲ႕ စကားေတြကို နားပိတ္ထားၾကတယ္။ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ၇၅GW မွ ၈၅GW ေရပါ၀ါထုတ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ တရုတ္ျပည္ကေတာ႔ လာမယ္႔ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ၁၄၀GW ထပ္ထုတ္ပါဦးမယ္။

ဒီလို… တိုးတက္ျခင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ေပးဆပ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ…. ဘယ္ေလာက္ဆက္ရွိလာမလဲ…. ဆိုတာကို မစဥ္းစား ႏိုင္ၾကေလာက္ေအာင္ ေလာဘေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုမႈေတြနဲ႔.. အမိုက္ေမွာင္ဖုံးေနခဲ႔တယ္။

3.jpeg
{ေျခာက္ေသြ႔ေနၿပီျဖစ္တဲ႔ Hubei ျပည္နယ္ထဲက Honghu ေရကန္ထဲမွာ ေသဆုံးေနတဲ႔ ငါးေတြပါ။ (May 20, 2011) The Yangtze River, China’s longest, has been plagued by a severe drought, with the lowest level of rainfall this year since 1961, an official with the river’s flood control and drought relief headquarters said Monday, Xinhua News Agency reported. Picture taken May 20, 2011. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: ENVIRONMENT ANIMALS)}

5.jpg

{ တရုပ္ျပည္အေရွ႕ဘက္ပိုင္း ၊ Jiangxi ျပည္နယ္က Poyang ကန္ ဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕အႀကီးဆုံး ေရ၀င္/ေရထြက္ကန္ႀကီးပါ။ အခုဆိုရင္ ကန္ထဲမွာ ေရဟာ ၁၀ပုံ ၁ပုံပဲ က်န္ပါေတာ႔တယ္။ မၾကာခင္မွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အႀကီးဆုံး ဒီေရကန္ႀကီးဟာ ဒ႑ာရီ စာရင္းထဲ ၀င္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္ }

6.jpg

{တရုပ္ျပည္အလယ္ပိုင္း Hubei ျပည္နယ္ရဲ႕ Hanjiang ျမစ္ကမ္းပါးေပၚမွာ ေရရွာမရေတာ႔လို႔ ေသဆုံးရတဲ႔ သတၱ၀ါေတြမ်ားစြာထဲက တစ္ေကာင္ (May 19, 2011) Hanjiang ျမစ္လက္တက္ဟာ ယန္စီရဲ႕ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ခမ္းေျခာက္ျမစ္လက္တက္ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ [Photo/Xinhua]}

7.jpg

{Henan ျပည္နယ္မွ ခမ္းေျခာက္လာေနေသာ အ၀ါေရာင္ျမစ္ကမ္းပါး တစ္ေနရာ [File Photo: China News Service]}

သူတို႔ ယန္စီကို အားပါးတရ ေခ်ေတာ္တင္ၿပီးၿပီ။ ယန္စီတင္မက သူတို႔တိုင္းျပည္ထဲက အခရာျမစ္ႀကီး ေျခာက္ျမစ္ကိုလည္း ေျခေတာ္တင္ခဲ႔ၿပီးၿပီ။ သူတို႔ျပည္ထဲက ရွိသမွ် ျမစ္ေတြကို ေျခေတာ္တင္လို႔ အားရေတာ႔….. သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ယႏၱရားေတြ ဆက္လက္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္.. concrete junk ႀကီးေတြကို လွ်ပ္စစ္ေပးဖို႔.. အေသြးအသားစုတ္ထုတ္ဖို႔ ျမစ္မႀကီးေတြကို ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား.. ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည္႔လည္ၾကည္႔လိုက္တယ္။

သူတို႔ ေတြ႕သြားတယ္။

တိုင္းျပည္ေသးေသးေလးတစ္ခုထဲက ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္တဲ႔ ဧရာဝတီ ကို သူတို႔ ေတြ႕သြားတယ္။ အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ ဟိုးတုန္းကေပါ့.. လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ဆန္ေရစပါးေတြ ထြက္ခဲ႔လို႔ ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ႏိုင္ငံေတြကေတာင္ အားက်ေမွ်ာ္ကိုးခဲ႔ရတဲ႔ တိုင္းျပည္။ အဲသလို.. ဆန္ေရစပါးေတြ ေျပာင္းပဲသီးႏွံေတြ အလွ်ံပယ္ထြက္ေအာင္ ဓာတ္သတၱိအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ျပည္လုံးႏွံ႔ေအာင္ သယ္ေဆာင္ေပးေနတဲ႔ ဧရာဝတီ ဆိုတဲ႔ ေသြးေၾကာမႀကီးကို ေဖာက္ထုတ္ၿပီး တစိမ္႔စိမ္႔ယိုစီးလာမယ္႔ ေသြးေတြကို စိမ္ေျပနေျပေသာက္ခ်င္လြန္းလို႔ သူတို႔ေတြဟာ…. သြားေရတမ်ားမ်ားနဲ႔ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ေနခဲ႔တာ ၾကာပါၿပီ။

8.jpg

{ဧရာဝတီ ရဲ႕ မ်ိဳးျပဳန္းလုနီး လင္းပိုင္မ်ား}

သူတို႔ဟာ.. ဧရာဝတီ ကို ေျခေတာ္တင္ဖို႔ ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး ရႈစားေနၾကၿပီ။ ေက်နပ္လြန္းလို႔ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာေနသံေတြဟာ မေကာင္းဆိုး၀ါးေတြရဲ႕ ရယ္သံေတြလိုပဲ ေမခ၊ ေမလိခ ေတာင္နံရံေတြေပၚမွာ ပဲ႔တင္ထပ္ ရိုက္ခတ္ေနၾကတယ္…..

အဲဒီတိုင္းျပည္ကေလးဟာ …

အေတြးအေခၚ… ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ျဖည္းျဖည္း ၀ါးမ်ိဳခံေနရတယ္……

အဲသလို… အမ်ိဳခံေနရတန္းလန္းမွာေတာင္ မ်ိဳေနတဲ႔ သူေတြကို အထင္ႀကီးစြာ ေမာ႔ၾကည္႔ေနရရွာတယ္။

အဲဒီတိုင္းျပည္ကေလးဟာ….

အရွင္လတ္လတ္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခံေနရတယ္…

ဂုတ္ကို ေသြးစုတ္ခံေနရတာေတာင္… ေသြးသံရဲရဲ သြားစြယ္ႀကီးေတြကို ေမာ႔ေငးရင္း..

“ေတာ္လိုက္တဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြ”ဆိုၿပီး တဖြဖြ ခ်ီးက်ဴးေနလိုက္ၾကေသးတယ္။

သူတို႔ဟာ…တိုင္းျပည္ကို စိမ္ေျပနေျပ မ်ိဳလို႔ အားမရေတာ႔…

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေသြးေၾကာမႀကီးကိုျဖတ္ေတာက္.. အစိမ္းလိုက္ ေသာက္..

ေအာင္ေသေအာင္သား စားၾကေတာ႔မယ္။

ဒါကို…. လည္စင္းခံေပးရင္း

ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးနဲ႔ … ေသြး အေသာက္ခံေနၾကသူေတြကို……

ဘယ္လို နားလည္ရမွာလဲ….

လူေတြဟာ… သဘာ၀တရားကို အတင္းအဓၵၵမ လုယူတတ္ၾကတယ္။

အဲသလို.. အလုယူခံရတဲ႔ သဘာ၀တရားဟာ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္တဲ႔ အခါမွာ..

လူသားေတြပဲ နစ္နာဆုံးရႈံးၾကရတတ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြရဲ႕ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခံေနရျခင္းမွ…. တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ား ရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ … ရွိရွိသမွ်ေသာနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါေစေတာ႔ .. လို႔…..

ဧရာဝတီ ဟာ ငိုေၾကြးရင္း ေတာင္းပန္ေနပါေတာ႔တယ္။

(( က်မဟာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္တစ္ေယာက္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ဒီစာကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စာေတြအမ်ားႀကီးဖတ္ၿပီးတဲ႔ေနာက္… ႏွလုံးသားနဲ႔ ေရးပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ သူတို႔ဖ်က္ဆီးစရာ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ က်မတို႔တိုင္းျပည္မွာ.. ဟိုဘက္ထိပ္ကေန ဒီဘက္ထိပ္ကို စီးတာ.. ဒီျမစ္ကေလးပဲ … ရွိပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ…
ေနာင္လာေနာက္သားေတြဟာ..
ဒီေနရာမွာ…
ဧရာဝတီ ဆိုတဲ႔ ့ျမစ္ႀကီးတစ္စင္း ရွိခဲ႔ဖူးတယ္…
ျမန္မာဆိုတဲ႔ လူမ်ိဳးေတြ ေနခဲ႔ဖူးတယ္…
ဆိုၿပီး….
ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ ပုံျပင္ေတြ ေျပာၾကေတာ႔မွာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ဘဲ …. ဆုေတာင္းရေတာ႔မလို ျဖစ္ေနရပါၿပီ ))

စာေရးလို႔အၿပီး..
ေခါင္းစဥ္တပ္လို႔အၿပီးမွာ..
မ်က္ရည္က်ပါတယ္ ဧရာဝတီ။

(အိမ့္ခ်မ္းေျမ့)

http://articlesofinterest-kelley.blogspot.com/2011/05/china-drought-affects-35-million-people.html
http://www.trust.org/alertnet/multimedia/pictures/detail.dot?mediaInode=48161642-795e-4b29-9800-566b78ca70a8
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/7397337.html
http://www.itsnature.org/sea/aquatic-mammals/irrawaddy-dolphin/
http://ipsnews.net/mekong/stories/dolphins.html

သက္ဆိုင္တာေလးေတြ

Monday, August 29, 2011

ကဲ..စိတ္၀င္စားရင္ေျပာ
မိုးကုတ္တြင္းထြက္စစ္စစ္။စိတ္၀င္စားရင္ေျပာ။
ကမၻာမွာအႀကီးဆံုးပဲ။ျမန္မာတြင္းထြက္စစ္စစ္။

Friday, August 12, 2011

တို႕ျမန္ေျပေအးခ်မ္းေစ။အရမ္းႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းေလးပါ။ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းတယ္။
ျပန္ခ်င္တယ္။ဒါေပမယ့္တစ္စံုတစ္ရာေသာအေႀကာင္းေတြ
ေႀကာင့္ျပည္ေတာ္ေ၀းေနတုန္းပါပဲ။

Saturday, August 6, 2011

မွားတဲ့ဘက္မွာဒီသီခ်င္းေလးကၽြန္ေတာ္အရမ္းႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

Monday, August 1, 2011

ဓါတ္ေလွကားမွာေျခာက္တဲ႕သရဲ..

ဓါတ္ေလွကားမွာေျခာက္တဲ႕သရဲ..ဟဲဟဲ..ကၽြန္ေတာ္ဆိုဓါတ္ေလွကားစီးရင္ ေနာက္ေက်ာမလံုဘူးေလ....
ေနာက္ဆံုးလူႏွစ္ေယာက္ရိွေနတဲ႕အခန္းေလးကိုေသခ်ာအာရံုစိုက္ႀကည္႔ေနေနာ္...
အဲဒါေလးႀကည္႕ျပီးရင္ေနာက္ဆိုဓါတ္ေလွကားစီးရင္သတိထားက်ေတာ႕.....
ဟဲဟဲဟဲ....ေနာက္ေက်ာကေတာ႕တကယ္ကိုမလံုတာဗ်...

ေဒါင္းမင္း

Thursday, July 28, 2011

ပထ၀ီဗလဂါထာ(ခ)ရန္ေအာင္ျမင္ဂါထာေတာ္

ပထ၀ီ ဗလ သုႏၵရီ၊သဗၺညဳ ေဗာဓိ မဏၰလံ။
အသေခ်ၤယ်ံ မာရေသနံ၊ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ။


ဤဂါထာေတာ္ကိုေန႕စဥ္ရြတ္ဖတ္ေသည္-
(၁)ရန္သူဟူသမွ်မိမိကိုမဖ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။
(၂)အႀကံအစည္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း။
(၃)အမွုကိစၥႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေလေသာ္ညနံနက္တြင္အဓိဌာန္ထား၍ရြတ္ဖတ္ပါ။မုခ်ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
စေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္၏။

Tuesday, June 21, 2011

သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ(၁၂)ပါး

 1. စိတ္ထားရွည္စြာ။
 2. မ၀ါႀကြားျခင္း။
 3. မျပင္းေဒါသ။
 4. မာနမထူး။
 5. ေက်းဇူးသိျမင္။
 6. ဂုဏ္လွ်င္မျပိဳင္။
 7. ျပည့္လိွဳင္တင့္ႏိုးကိုယ္က်ိဳးကိုသာမရွာေပလင့္။
 8. သူ႕အျပစ္ကိုမွတ္ဆစ္မထား။
 9. သူတစ္ပါး၌ စကားျပစ္တင္ မဆိုႀကဥ္ေရွာင္။
 10. မေကာင္းမွု၌မႀကိဳက္မရႊင္။
 11. ေကာင္းမွုျမင္ေသာ္ ႀကည္ရြင္၀မ္းသာ။
 12. သည္းခံမွာလည္း မ်ားစြာရိွေသည္။
လူသူေတာ္ဟု အံ႔ႀသသိျမင္ မွတ္တံုက်င့္ေလာ။
..........................................................................
ေဒါက္တာ ဦးေကာ၀ိဒါစာရ

Sunday, June 5, 2011

တရုတ္ေတြအစားေသာင္းက်မ္းပံုကစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရတယ္။သတၱ၀ါေတြနယ္ဆိုးလိုက္တဲ့ကံ။အရွင္လက္လက္ခုတ္ထစ္ခံရတယ္။ဆီပူထဲအရွင္လက္လက္ေႀကာ္ခံရတယ္။
ဒီဗီဒီယိုဖုိင္ကိုႀကည့္ျပီးစိတ္မခ်မ္းေျမ့လိုက္တာ။ဒါေႀကာင့္ျမတ္ဘုရားရွင္ကသံသရာမရွည္ေအာင္နိဗၺာန္ေရာက္
ေႀကာင္းတရားေတြေဟာခဲ့တာကိုး။

Monday, May 23, 2011

ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ရဲ႕ဇာတ္၀င္ေတး


နားေထာင္လို႕အရမ္းေကာင္းတယ္။ကဲနားေထာင္ႀကည့္ပါအံုး။
ဒီဇာတ္၀င္သီခ်င္းထဲကဇာတ္လမ္းကေတာ့ဂ်ပန္ကရိုက္တဲ့ဇာတ္လမ္းပါ။

Sunday, May 22, 2011

မြန္ဂိုအင္ပါယာဘုရင္.ဂ်င္ဂ်စ္ခန္.

ပုဂံလက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္အေႀကာင္းကိုစာျပန္ဖတ္ေနရင္း၊မြန္ဂိုတာတာလူမ်ိဳးတို႕ျမန္မာႏိုင္ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္ကို
ခ်ီတက္ပံုကိုဖတ္မိရင္း။မြန္ဂိုအင္ပါယာအရွင္ဂ်င္ဂ်စ္ခန္႕အေႀကာင္းကိုရွာေဖြကာျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
မြန္ဂိုေတြဟာျမင္းစီးျပီးအာရွတခြင္၊အေနာက္ဥေရာပထိတိုက္ခိုက္သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။အကယ္၍မ်ားမြန္ဂိုဘုရင္
ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ဟာအသက္၁၀၀ေလာက္ေနရမယ္ဆိုရင္တစ္ကမၻာလံုးမ်ားသိမ္းမလားမသိ။ဘာပဲေျပာေျပာ၊ဒီလို
လက္ရံုးရည္၊ႏွလံုးရည္နဲ႕ျပည့္စံုတဲ့ဂ်င္ဂ်စ္ခန္႕လိုစစ္ဘုရင္အေႀကာင္းကိုႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအမွတ္တရ
သီခ်င္းမ်ား၊ရုပ္ရွင္မ်ားရိုက္ျပီးမွတ္တမ္းတင္ႀကပါသည္။ထို႕ေႀကာင့္ကၽြန္ေတာ္သည္လည္းဂ်င္ဂ်စ္ခန္အေႀကာင္း
ကိုျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဂ်င္ဂ်စ္ခန္႕ဇာတ္၀င္ေတးဂ်င္ဂ်စ္ခန္သည္ မြန္ဂို လူမ်ိဳးတို႔၏ ၁၁ ရာစုမွ ၁၂ ရာစုအၾကား မြန္ဂိုးလီးယား ျမက္ခင္းျပင္ မ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ား သြားလာလ်က္ ရွိၾကေသာ မြန္ဂို မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ လူမ်ိဳးမ်ားကို စုစည္း စည္းရံုး၍ အာရွတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ တခြင္လံုးကို ႀကီးမားေသာ က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သည့္ စစ္ဘုရင္ျဖစ္သည္။

မြန္ဂို လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့စရုိက္ အရ တေနရာတြင္ အေျခခ်မေနပဲ ေနရာ အႏွံ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ သိမ္းပုိက္ အႏုိင္ရေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ေရရွည္ ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ဂို ၾသဇာ ေညာင္းခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားအား သမုိင္းႏွင့္ ကိုက္ကာ တြက္ခ်က္မႈအရ ဧကရာဇ္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ႏွင့္ သူ၏ မြန္ဂို လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမာၻ႕ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေျမျပင္ တစ္ဆက္တည္း ရွိသည့္ အႀကီးမားဆံုး နယ္ေျမႀကီးကို အုပ္စိုးႏုိင္ခဲ့ေပသည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။

 • မြန္ဂိုကို ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ "ေမာင္းဂြတ္" ဟုလည္းေကာင္း၊ "တာတာ" ဟုလည္းေကာင္း ေရးသားေလ့ ရွိသည္။

ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ ေမြးဖြားျခင္း

ဂ်င္ဂစ္ခန္သည္ ၁၁၆၂ ခုႏွစ္ ခန္႔တြင္ ဘာခန္ ခလာဒန္ ေတာင္၊ အိုႏြန္ ႏွင့္ ခါလန္ ျမစ္နားမွ ယေန႔ မြန္ဂိုးလီးယား ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အူလန္း ဘာထာႏွင့္ အနည္းမွ်ငယ္သာ ကြာေ၀းေသာ ဒယ္လီဂန္ ဗူလဒြတ္အရပ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးဖြားစတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ အမည္ရင္းမွာ သံလုပ္သား ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ တီမူးဂ်င္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုအမည္မွာ သူ ေမြးဖြားခါနီးတြင္ သူ႔ဖခင္ တုိက္ခိုက္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ တာတာ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္၏ အမည္ကို ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ရက္စုခိုင္ ဟု အမည္တြင္ေသာ သူ၏ ဖခင္မွာ မြန္ဂိုမ်ိဳးႏြယ္ ကိုင္ယက္ခ္ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ကာ မိခင္မွာ အိုလ္ခြန္းနတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ကာ ဟိုလန္ ဟု အမည္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်င္ဂစ္ခန္မွာမူ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ ကိုင္ယက္ခ္ မ်ိဳးႏြယ္စုမွာပင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။

ေမြးခ်င္းမ်ား

တီမူးဂ်င္တြင္ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ေသာ ခါစာ၊ ခါဂ်န္း၊ တီမ်ဴးႏွင့္ ညီမ တန္မ်ဴလန္ ဟူ၍ အျခား ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္ႏွင့္ အျခား မိေထြးမ်ားမွ ေမြးေသာ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘက္ခ္ထာ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂူတိုင္ တုိ႔လည္း ရွိသည္။

ငယ္ဘ၀

အျခား ေရြ႕လ်ား ေနထိုင္ၾကေသာ မြန္ဂိုးလီးယားမွ အျခား မ်ိဳးႏြယ္စုေလးမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ တီမူးဂ်င္၏ ငယ္ဘ၀သည္လည္း ခက္ခဲမႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ တီမူးဂ်င္ ကိုးႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ႀကိဳတင္ ေစ့စပ္ထားမႈ အရ သူ၏ အနာဂတ္တြင္ လက္ထပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ဘုတ္အူဂ်င္၏ အြန္ဂီရတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု ဆီသို႔ သူ႔ဖခင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံရသည္။ သူသည္ လက္ထပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ ျဖစ္ေသာ ၁၂ ႏွစ္သား အရြယ္အထိ ထိုလူမ်ိဳးစုမွ ဒိုင္စီခ်န္ထံတြင္ ေနာက္လုိက္ တစ္ဦး အျဖစ္ လုိက္ပါခဲ့ရသည္။

တီမူးဂ်င္ အိမ္ျပန္ခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ သူ၏ ဖခင္မွာ နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္၍ မၾကာခဏ စစ္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ တာတာ တို႔ႏွင့္ ထမင္းစားပြဲတြင္ အဆိပ္ခတ္ခံရ၍ ေသဆံုးသြားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တီမူးဂ်င္သည္ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ "ခန္" တစ္ဦးအျဖစ္ ေၾကျငာရန္ ျပန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လူမ်ိဳးစုက အသက္ ငယ္ရြယ္လွေသာ တီမူးဂ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ကို လက္မခံခဲ့ၾကပဲ သူ၏ တစ္မိသားစုလံုးကို အကာအကြယ္ မေပးေတာ့ပဲ စြန္႔ခြာထားပစ္ ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာအထိ တီမူးဂ်င္ႏွင့္ သူ၏ မိသားစုမွာ အေလ့က် သီးေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ခူးဆြတ္စားျခင္း၊ တီမူးဂ်င္တို႔ ညီအစ္ကို တစ္ခုက အမဲလုိက္ႏိုင္ေသာ အေကာင္ ငယ္ေလးမ်ားကိုသာ စားသံုးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲစြာ ရုန္းကန္ေနထိုင္ ခဲ့ၾကရသည္။ အမဲလုိက္ပြဲ တစ္ခုတြင္မူ အသက္ ၁၃ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ တီမူးဂ်င္က သူ၏ အေဖတူ အေမကြဲ ညီအစ္ကို ဘက္ခ္ထာ ကို အမဲကို ေ၀ငွေသာအခါ စကားမ်ားၾကရင္း သတ္လုိက္ မိေလသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သူသည္ သူတို႔ မိသားစု၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တီမူးဂ်င္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

၁၁၈၂ တြင္မူ သူ႔ဖခင္ မကြယ္လြန္ခင္က မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ တရီခ်ဳိင္ရစ္ လူမ်ိဳးစုမွ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရကာ အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ တီမူးဂ်င္ကို သနားစိတ္ ၀င္ခဲ့ေသာ (ေနာင္အခါ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ) ေခ်းလ္ေလာင္၏ ဖခင္က တီမူးဂ်င္ လြတ္ေျမာက္ေစေအာင္ ကူညီခဲ့ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ (ေနာင္အခါ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည့္) ဂ်ယ္လ္မီ ႏွင့္ ေဘာ္ရ္ခ်ဴ တို႔လည္း လာေရာက္ ပူးေပါင္းသည္။ ထို တရီခ်ိဳင္ရစ္ လူမ်ိဳးစု လက္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္၍ တီမူးဂ်င္သည္ သူ၏ အေစာဆံုး က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ လူအင္အားကို သူ၏ ညီအကိုမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ စုေဆာင္းေလေတာ့သည္။

အေမ၏ သင္ၾကားမႈ

ထိုအခ်ိန္တြင္ မြန္ဂို လူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ တခါတရံ ႀကိဳတင္ ေစ့စပ္သည့္ လက္ထပ္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခဏတာ မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္မ်ားမွ လြဲ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ စုစုစည္းစည္း မရွိၾကေပ။ တီမူးဂ်င္သည္ မြန္ဂိုးလီးယား၏ ႏုိင္ငံေရးဥတုကို ေလ့လာရင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား စစ္ပြဲမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုခ်င္း ခိုး၀ွက္ ဓါးျပ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားေနၾကေသာ လက္စားေခ် မႈမ်ားအၾကားတြင္ ႀကီးျပင္းလာရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနၾကေသာ မြန္ဂိုးလီးယား ျမက္ခင္း လြင္ျပင္ ေဒသႀကီးမွာ ေတာင္ပုိင္းမွ တရုတ္ မင္းဆက္မ်ား၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုး၍ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တီမူးဂ်င္၏ အေမ ဟိုလန္က မြန္ဂိုးလီးယား ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ မ်ားစြာ သင္ၾကား ေပးခဲ့ရာ အဓိအားျဖင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

မိသားစုဘ၀

တီမူးဂ်န္သည္ သူ၏ ဖခင္ ေစ့စပ္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္သည့္ အြန္ဂူရတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဘုတ္အူဂ်င္ကို အသက္ ၁၆ႏွစ္ခန္႔တြင္ လူမ်ိဳးစုျခင္း မဟာမိတ္ ျပဳရန္အလို႔ငွာ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဘုတ္အူဂ်င္ႏွင့္ ဂ်ိဳခ်ီ (၁၁၈၅ - ၁၂၂၆)၊ ခ်ဂတိုင္ (၁၁၈၇ - ၁၂၄၁)၊ အိုဂ်ီဒုိင္ (၁၁၈၉ - ၁၂၁၄)ႏွင့္ တိုလူအီ (၁၁၉၀ - ၁၂၃၂) ဟူ၍ သားေလးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဂ်င္ဂစ္ခန္သည္ အျခား ဇနီးမ်ားႏွင့္လည္း သားသမီးမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ သိမ္းပိုက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခြဲေ၀ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ားမွာမူ လံုး၀ မရွိေခ်။

လက္ထပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဘုတ္အူဂ်င္အား မားကစ္ လူမ်ိဳးစုမွ ဖမ္းဆီးသြားၾကရာ တီမူးဂ်န္က သူ၏ မိတ္ေဆြ၊ (ေနာင္အခါ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ျဖစ္လာၾကေသာ) ဂ်မူကာ ႏွင့္ သူ၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကာရစ္ မ်ိဳးႏြယ္စုမွ အြန္ခန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သြားေရာက္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုးလမွ် ၾကာေသာ္ သား ဂ်ိဳခ်ီကို ေမြးဖြားခဲ့ေလသည္။ တီမူးဂ်န္သည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေနႏွင့္ ဇနီး တစ္ဦးထက္ပို လက္ခံရေသာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာကို လုိက္နာခဲ့ေသာ္လည္း ဘုတ္အူဂ်င္ သည္သာ သူ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ဧကရီ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ႏွင့္ ဘာသာေရး

ဂ်င္ဂစ္ခန္သည္ အျခား အာရွ အလယ္ပိုင္း မြန္ဂို-တားကစ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ရွာမန္ အယူအဆႏွင့္ တန္ဂရီ အယူအဆကို လိုက္နာသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ အျမင္က်ယ္ေသာသူ ျဖစ္ကာ အျခား ဘာသာမ်ားမွ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ေလ့လာရန္ အလြန္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား၊ မူဆလင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ တာအို ဘုန္းႀကီးမ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆံု၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

မဟာမိတ္မ်ားကို စည္းရံုးျခင္း

အလယ္အာရွ ကုန္းျပင္ျမင့္သည္ တီမူးဂ်န္ ငယ္စဥ္ ကာလ ၁၂၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ အစိတ္စိတ္ ကြဲ၍ တည္ရွိခဲ့သည္။ ထို လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ မဟာမိတ္ အစုမ်ား အထဲတြင္ ႏိုင္မန္းမားကစ္ယူဂါ့တာတာမြန္ဂိုႏွင့္ ကာရစ္ တို႔မွာ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကၿပီး လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္း ဓါးျပတိုက္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ ကလဲ့စား ေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ သူ၏ မိသားစုေလး၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ တီမူးဂ်န္သည္ သူ႔ ဖခင္၏ ေသြးေသာက္ ညီအစ္ကို ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာရစ္ လူမ်ိဳးစု၏ ေခါင္းေဆာင္ ေတာ့ဂ္ဟရူ အား မဟာမိတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဘုတ္အူဂ်င္ကို မားကစ္လူမ်ိဳးစုမွ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေသာ အခါတြင္ ထို ကာရစ္ လူမ်ိဳးစု၏ မဟာမိတ္မွ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ကူညီရန္အတြက္ ေတာ့ဂ္ဟရူက သူ၏ ကာရစ္ လူမ်ိဳးစုမွ တိုက္ပြဲ၀င္ လူအင္အား ၂၀၀၀၀ ႏွင့္အတူ သူ၏ ငယ္ဘ၀ သူငယ္ခ်င္း ဂ်မူကာ ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဂ်မူကာသည္ ေနာင္အခါတြင္ ဂ်ဒါရန္ လူမ်ိဳးစု၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး တီမူးဂ်န္၏ ဇနီးကို ကယ္တင္လုိက္ႏုိင္ကာ မားကစ္ လူမ်ိဳးစုကို တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူလုိက္ ႏိုင္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တီမူးဂ်န္ႏွင့္ ဂ်မူကာတို႔မွာ ေသြးေသာက္ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

မြန္ဂို လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔၏ ၁၂၀၀ ခုႏွစ္ခန္႔က အဓိက ရန္သူမ်ားမွာ အေနာက္အရပ္တြင္ ႏုိင္မန္း၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ မားကစ္၊ ေတာင္အရပ္တြင္ တန္ဂပ္ႏွင့္ အေရွ႕အရပ္တြင္ ဂ်င္ ႏွင့္ တာတာ လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၁၉၀တြင္ အၾကံေပးမ်ား၊ သူ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ တီမူးဂ်န္သည္ အေသးစား မြန္ဂို လူမ်ိဳးစု မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ေလးသာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလအတြင္း ရန္ဖက္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ တီမူးဂ်န္သည္ မြန္ဂိုတို႔၏ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေတာ္အတန္ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မိသားစု တစ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ကို လိုက္နာမႈ ပံုစံထက္ သစၥာရွိမႈအေပၚ အေျခခံခဲ့သည္။ တီမူးဂ်န္သည္ သူ၏ အမိန္႔ႏွင့္ ဥပေဒကို တိတိက်က် လုိက္နာျခင္းျဖင့္ သူ၏ ေနာက္လုိက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားကို ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေစရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သူသည္ ေရွးအစဥ္အလာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ပါက ရန္သူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္၍ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းကို မလုပ္ပဲ ရန္သူ၏ လူမ်ိဳးစုကို သူ၏ လက္ေအာက္သို႔ သြင္းကာ သူ၏ လူမ်ိဳးစုဟု သတ္မွတ္လိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ တိုက္ပြဲမ်ားမွ ရရွိေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို သူ၏ မိခင္က ေမြးစားကာ မိသားစု၀င္ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စစ္ရႈံး၍ သိမ္းသြင္းခံရသူမ်ား ၾကားတြင္လည္း ေလးစားမႈကို ရရွိလာၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ တိုက္ပြဲ တစ္ပြဲစီ တိုင္းတြင္ တီမူးဂ်င္ႏွင့္ သူ၏ မြန္ဂို မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွာလည္း ပိုပုိ၍ အင္အား ႀကီးမားလာ ေလေတာ့သည္။

ေတာ့ဂ္ဟရူ၏သား စန္ဂမ္မွာမူ တီမူးဂ်န္၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မနာလို၀န္တိုမႈ ႀကီးမားလာသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ သူ၏ ဖခင္ႏွင့္ ေပါင္းကာ တီမူးဂ်န္ကို လုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေလသည္။ ေတာ့ဂ္ဟရူမွာ တီမူးဂ်န္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း သူ႔သားဖက္မွာ ပါကာ လက္တြဲ တိုက္ခိုက္ရန္ ျငင္းဆန္လုိက္ေလေတာ့သည္။ ေတာ့ဂ္ဟရူတို႔၏ မေလးစားမႈမ်ားသည္ သူ႔သမီးႏွင့္ တီမူးဂ်န္၏ အႀကီးဆံုးသား ဂ်ိဳခ်ီတို႔ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ ျပဳမူလာသည္။ ထို ေစ့စပ္ထားသည္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ မြန္ဂို ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ မေလးစားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကြဲထြက္ေနသည့္ ေတာ့ဂ္ဟရူႏွင့္ တီမူးဂ်န္တို႔ အုပ္စုၾကားတြင္ စစ္ပြဲဆီသို႔ ဦးတည္လာေတာ့သည္။ ေတာ့ဂ္ဟရူသည္ တီမူးဂ်န္အား အစကတည္းက ဆန္႔က်င္ေနၿပီး ျဖစ္ေသာ ဂ်မူကာႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ့ဂ္ဟရူႏွင့္ ဂ်မူကာတို႔ ၾကားတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တီမူးဂ်န္သာ အႏိုင္ရလိုက္သည္။ ဂ်မူကာမွာမူ တုိက္ပြဲအတြင္းမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ထို တုိက္ပြဲ၏ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ကာရိတ္ လူမ်ိဳးစုမွာ လံုး၀ ပ်က္သုဥ္းျခင္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

မျမင္ရပါကေျမပံုေပၚေထာက္၍ကလစ္ႀကည့္ပါ

မြန္ဂိုအင္ပါယာေျမပံု

http://wikimyanmar.co.cc ။မွသမိုင္းေႀကာင္းကိုကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။