ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Monday, October 24, 2011

ပိုျပီးျပည့္စံုေသာပုဗၺဏွသုတ္ေတာ္။ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၄။ ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
ဗုဒၶါ ႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၅။ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
ဓမံၼြႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၆။ယံသႏိၷမိတၱံ သုဘမဂၤလဥၥ
ေယာ ၀ါမနာေပါ သကုဏသ သေဒၵါ။
ေသာပဂၢေဟာ သႏၱဳပိဏံ သုကႏၱံ
သံဃာ ႏုဘာေ၀န ၀ိပကၠေမႏၱဳ။

၇။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၈။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၉။ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁၀။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၁။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၂။ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၃။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၅။မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၆။ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိဝၯုေနာ။
ဧဝေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၇။အပၸရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၈။သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၉။ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၸၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကိၡေဏ။

၂၀။ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲ'ေတၴ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

၂၁။ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ

၂၂။ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

၂၃။ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၂၄။ဧတၱာဝတာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒဝါ'ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။

၂၅။ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာဝနာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ'ဂတာ။

………………………………………………………………………………………………

ဘာသာျပန္

……….

၁-၂-၃) အၾကင္မေကာင္းေသာ နိမိတ္သည္လည္း ေကာင္း၊ အၾကင္အမဂၤလာသည္လည္းေကာင္း၊ ငွက္ဆိုး ၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္မရွိေသာ အၾကင္အသံသည္လည္း ေကာင္း၊ အၾကင္ပါပၿဂိဳလ္သည္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ မရွိေသာ အၾကင္မေကာင္းေသာ အိပ္မက္သည္လည္း ေကာင္းရွိကုန္၏၊ ထိုမေကာင္းေသာ နိမိတ္စသည္တို႔ သည္ ဘုရားျမတ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ (တရားေတာ္ တို႔၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၊ သံဃာေတာ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ ေၾကာင့္) အလ်င္းမေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ ေစကုန္သတည္း။

ကိုယ္ေတာ္အား ဉာဏ္ေတာ္အားကို ရပိုင္ေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ အစြမ္း အာႏုေဘာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ရဟႏၲာတို႔၏ တန္ခိုးအာႏု ေဘာ္ျဖင့္¤င္း အခါခပ္သိမ္း အကာအကြယ္ အေစာင့္ အေရွာက္ကို ငါဖြဲ႕၏။

လူ႔ျပည္ နဂါး ဂဠဳန္စေသာျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္တို႔၌ ရွိသမွ်ေကာင္းျမတ္ေသာ ရတနာတို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရား (တရားေတာ္၊ သံဃာေတာ္)ႏွင့္ တူေသာ ရတနာကား မရွိႏိုင္သည္သာ၊ ဘုရားျမတ္ (တရားျမတ္ သံဃာျမတ္)၌ ရတနာ၏ အျဖစ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္ ကား ထူးျခားေကာင္းျမတ္လွပါေပသည္၊ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ သတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ တရားေတာ္ျမတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာဘ၀ ေအးျမရေၾကာင္း အလုံးစုံေသာ မဂၤလာတရားအေပါင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ အလုံးစုံအရပ္ရပ္႐ွိသမွ်ေသာ နတ္တုိ႔သည္ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ သံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ သင့္အား အခါပ္သိမ္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။

မဟာက႐ုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါ အလံုးစံုတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပါရမီေတာ္အလံုးစံု အကုန္ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺၫုတဉာဏ္ေတာ္တို႔ကို ရေတာ္မူခဲ့သည္၊ ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ သင့္အားအခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစ။

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ ႏွစ္သက္ျခင္းကို တိုးပြားေစ တတ္ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ေဗာဓိပင္အနီး အပရာဇိတပလႅင္၌ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္သည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းကို ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ ေအာင္ေၾကာင္းမဂၤလာတို႔ကို သင္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ဗုဒၶါဘိေသက ခံယူရာ ေျမတကာတို႔၏ အထြတ္အထိပ္ အလြန္တင့္တယ္ ေကာင္းျမတ္ ေျမအရပ္ျဖစ္ေသာ အပရာဇိတပလႅင္၌ ထြတ္ဖ်ားတိုင္ေျမာက္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ အလြန္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေတာ္ မူရသကဲ့သို႔ သင္လည္း အထက္တန္းေရာက္ကာ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းပါေစ။

သုစ႐ုိက္က်င့္ရာ ေန႔အခါကား ေကာင္းေသာ နကၡတ္၊ ေကာင္းေသာမဂၤလာခ်ည္းသာ၊ ေကာင္းေသာ မိုးလင္းရျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အိပ္ရာမွထရျခင္း၊ ေကာင္း ေသာခဏ၊ ေကာင္းေသာမုဟုတ္(အခ်ိန္)ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္၊ ထိုေန႔၌ အက်င့္ေကာင္းရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ လွဴရေသာအလွဴမွာ ေကာင္းေသာ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သုစ႐ုိက္က်င့္ရာ ေန႔အခါ၌ ထိုသူ၏ ကာယ ကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈ မွန္သမွ်သည္ တိုးတက္ ႀကီးပြားေၾကာင္း အေကာင္းအျမတ္ခ်ည္းသာတည္း၊ ထိုသုစ႐ုိက္က်င့္သူ၏ ကံသံုးပါးတို႔ကား တိုးတက္ ႀကီးပြားေၾကာင္း ေကာင္းမႈ၌ထားျခင္း မည္၏။

တိုးတက္ႀကီးပြားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာကံ သံုးပါးတို႔ကို ျပဳၾကကုန္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးတို႔ကို ရရွိၾကကုန္၏၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းက်ဳိးကို ရရွိၾက ကုန္သည္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိၾကကုန္သည္၊ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္၌ တိုးတက္စည္ကား ႀကီးပြားၾကကုန္ သည္ျဖစ္၍ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းႏွင့္တကြ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္း ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္ၾက ေစကုန္သတည္း။

ဆင္းရဲဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ သတၱဝါမွန္သမွ် ဆင္းရဲဒုကၡကင္းၾကပါေစ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုက္ေရာက္ ေနၾကရေသာ သတၱဝါမွန္သမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ၾကပါေစ၊ စိတ္ေသာကေရာက္လ်က္ရွိၾကေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ် စိတ္ေသာက ကင္းေဝးၾကပါေစ။

ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ စကားအစဥ္ျဖင့္ ငါတို႔ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ျပည့္စံုျခင္းကို အလံုးစံုေသာ နတ္တို႔သည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အကုန္ ျပည့္စံုဖို႔ရာ သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။

ရတနာသံုးတန္ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ ၾကကုန္၍ အလွဴဒါနကို ေပးလွဴၾကကုန္ေလာ့၊ အခါမလပ္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့၊ သမထ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ၾကကုန္ေလာ့၊ တရားနာလာေရာက္ ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနရင္းဌာနသို႔ ျပန္ၾကပါ ကုန္ေလာ့။

Friday, October 14, 2011

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္

ကၽြန္ေတာ္အျမဲရြတ္ဆိုေနေသာသမၺဳေဒၶဂါထာအားမိတ္ေဆြမ်ားႀကည္ညိဳႏိုင္ရန္တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
လူတိုင္းရြတ္ဆိုေနႀကေသာသမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႏွင့္မတူပါဘူး။သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ရဲ႔အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ေတာ့ေထြေထြထူးထူးေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္
သမၺဳေဒၶ အဌဝီသၪၥ၊
ဒါြဒသဥၥ သဟသာေက။
ပဥၥသတ သဟသာနိ၊
နမာမိ သိရသာမဟံ။
ဂဂၤါယံ ဝါဠဳကာ စုေဏၰ။
ပရာေဇတြာ ဗဟုဖုေလႅ၊
၊ေတသံဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
အာဒေရန နာမမဟံ။
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
ဟိတြာသေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။ ။

အ႒၀ီသံ - သုံးပါးဘ၀ သုံးေလာကတြင္ ဉာဏေရာင္ဟိတ္ ေအာင္ဘိသိက္ျဖင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ သမၺဳေဒၶ စ-တန္ေဆာင္ပမာ ဉာဏ္ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လင္း တရားမင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ ဒြါဒသဥၥသဟႆေက - နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္း စက္ေမြ႔ေလွ်ာင္းသည့္ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ။ သမၺဳေဒၶစ - လေရာင္ပမာ ဉာဏ္ ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လြင္း တရားမင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ ပဥၥသတသဟႆာနိ - ေသာင္းတိုက္စၾကာ၀ဠာ ဂုဏ္၀ါေက်ာ္ဟိန္း ငါးသိန္းကုန္ေသာ၊ သမၺဳေဒၶစ-ေနေရာင္ပမာ ဉာဏ္ေရာင္၀ါျဖင့္ သစၥာပြင့္လင္း တရားမင္းတို႔ ကိုလည္းေကာင္း။ ဂဂၤါယံ - ဂဂၤါျမစ္ထဲ၌၊ ၀ါဠဳကာစုေဏၰ - သဲလုံးမက မ်ားျပားလွစြာေသာ။ ဗဟုဖုေလႅ-မ်ားျပား လွစြာေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ကုန္ေသာ တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာမာရ္ကိုယ္တြင္း ရန္တို႔ကို ၊ ပရာေဇတြာ - ဆုံးရႈံးက်ဆင္းေစ၊ အျမစ္ျပတ္ရွင္းလင္းေစ၍၊ အာဒေရန - ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ၊ အဟံ တ ပည့္ေတာ္သည္၊ နမာမိ - ျမတ္နိဳးသဒၶါ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ ေတသံ - ထိုငါးသိန္းတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ၊ ဓမၼဥၥ - မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာတရားေတာ္ ျမတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃဥၥ- အရိယာရွစ္ပါး သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သမုတိသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ အားလည္းေကာင္း ၊ အဟံ - တပည့္ေတာ္သည္၊ အာဒေရန ရိုေသစြာ၊ နမာမိ - ျမတ္ႏိုးသဒၶါ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ နမကၠာရာႏုဘာေ၀န - ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ပါရ ကုသလ၏ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ သေဗၺ ခပ္ သိမ္းကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေ၀ - ေဘးဥပဒ္ရန္စြယ္ အႏၱရာယ္ဟူသမွ်တို႔သည္။ ဟိတြာ - ပယ္စြန္႔ၾကကုန္၍၊ အေနက အႏၱရာယာပိ - တစ္ပါးမက မ်ားလွစြာေသာ အႏၱရာယ္ဟူမွ်တို႔သည္လည္း ၊ အေသသေတာ မၾကြင္းအက်န္မရွိ ေသာအားျဖင့္၊ ၀ိနႆႏၱဳ - ကင္းစင္လြင့္ ေပ်ာက္ပါေစသတည္း..။ (ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္လိုက္ပါသည္)

Monday, October 10, 2011

ပုဗၺဏွသုတ္

အခုအခ်ိန္အခါသည္ကမၻာတစ္၀န္းတြင္သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ဒါေႀကာင့္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႕ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ရတနာသံုးႏွင့္မိဘ၊ဆရာတို႕ကိုမေမ့ႀကရန္တိုက္တြန္း
လိုပါတယ္။

ပုဗၺဏွသုတ္

ပုဗၺဏွသုတ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ဳိးတရား

ျဂိဳလ္ဆိုး၊ နိမိတ္ဆိုး၊ အိပ္မက္ဆိုးတို႔ကို ကင္းေစႏိုင္သည္၊ ကံဇာတာနိမ့္ေနခိုက္ အထူးရြတ္ရန္သင့္သည္၊ လုပ္သမွ်လုပ္ငန္း အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖစ္ေနလွ်င္ ဤသုတ္ကို အထူးရြတ္သင့္သည္၊ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုခုကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာအခါ မလုပ္မီ ဤသုတ္ကို သရဇၥၽယ္ပါ၊ မုခ်ေအာင္ ပါလိမ့္မည္။

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၁။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၂။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ တရားေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၃။ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆိုးသံ၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆိုး စသည္တို႔သည္ သံဃာေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ ပါေစသတည္း။

၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၄။ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူအားလံုး ဒုကၡကင္းၾကပါေစ၊ ေဘးေတြ႔ေနၾကသူအားလံုး ထိုေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနၾကသူအားလံုး စိုးရိမ္ေသာက ကင္းၾကပါေစ။

၅။ ဧတၱာဝတာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒဝါ'ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။

၅။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စကားစဥ္ျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္းမႈကို ဆည္းပူးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္ကို နတ္အေပါင္းတို႔က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚၾကပါကုန္။

၆။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာဝနာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ'ဂတာ။

၆။ အရာရာျပည့္စံုမႈ ခ်မ္းသာမႈရွိလာေအာင္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကပါ၊ အက်င့္သီလ ေစာင့္ထိန္းၾကပါ၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာ ပြားမ်ားၾကပါ၊ ယခုအခါ၌ တရားနာ ေရာက္ေနၾကေသာ နတ္အေပါင္းတို႔ ျပန္သြားႏိုင္ၾကပါၿပီ။

၇။ သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊ ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။
အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊ ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။

၇။ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ပေစၥက ဗုဒၶါဘုရား၊ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တို႔၏ ဉာဏဗလစြမ္းရည္ တန္ခိုးျဖင့္ အရပ္ ထက္ဝန္းက်င္မွ အေစာင့္အေရွာက္ကို ဖြဲ႔ပါ၏။

၈။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၈။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ ဘုရားရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ သတည္း။

၉။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၉။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ တရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ တရားရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာၾက ပါေစ သတည္း။

၁ဝ။ ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁ဝ။ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္မတူေခ်၊ ထိုရတနာတို႔ထက္ သံဃာရတနာ သည္သာလွ်င္ ပို၍ျမတ္၏၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာ ၾကပါေစသတည္း။

၁၁။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၁။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ အားလံုးေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၂။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၂။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ အားလံုးေသာ တရားေတာ္တို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၃။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၃။ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတ္တို႔က သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာ သံဃာေတာ္တို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ ျပည့္စံုပါေစ။

၁၄။ မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄။ မဟာက႐ုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာသူကမၻာသား အေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ ပါရမီေတာ္ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္ မူခဲ့သျဖင့္ ျမတ္လွစြာေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ၊ ထိုသို႔မွန္ေသာ သစၥာစကားကို ဆိုရေသာေၾကာင့္ သင့္အား စီးပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း ပါေစ သတည္း။

၁၅။ ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိဝၯုေနာ။
ဧဝေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၅။ သာကီဝင္ မင္းအေပါင္းတို႔၏ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို တိုးပြားေစေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဗာဓိပင္ရင္း၌ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင့္အား ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေစသတည္း၊ ေအာင္သင့္ေအာင္အပ္ေသာ မဂၤလာဟူသမွ် သင့္အား ေအာင္ျမင္ရရွိပါေစသတည္း။

၁၆။ အပၸရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၆။ သဗၺညဳဘုရားအဆူဆူတို႔ ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ ခံယူရာ လည္းျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမအျပင္၌ အထူးတင့္တယ္၍ ေျမတကာတို႔၏ အဦးအထိပ္လည္း ျဖစ္ေသာ အပရာဇိတပလႅင္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူသံုးပါးတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။

၁၇။ သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၇။ ဤနည္းအတူ သင့္အားလည္း နကၡတ္ေကာင္းၾကံဳပါေစ၊ မဂၤလာေကာင္း ရွိပါေစ၊ ခ်မ္းေျမ့စြာ နံနက္မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္ပါေစ၊ ေကာင္းစြာ တိုးတက္ပါေစ၊ စကၠန္႔တိုင္း မိနစ္တိုင္း နာရီတိုင္း ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ အက်င့္ျမတ္ကို မျပတ္က်င့္ၾကံေနေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔အား ေကာင္းစြာ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၁၈။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၸၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကိၡေဏ။

၁၈။ ျမတ္ေသာကိုယ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာႏႈတ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာစိတ္အမႈ ရွိပါေစ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတို႔၌ သင္၏စိတ္ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါေစ သတည္း။

၁၉။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲ'ေတၴ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

၁၉။ လူခပ္သိမ္း၊ နတ္ခပ္သိမ္းတို႔သည္ ျမတ္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ၾကသည့္အတြက္ ျမတ္ေသာအက်ဳိးတရားတို႔ကို ရၾကကုန္၏၊ ျမတ္ေသာအက်ဳိး တရားကို ရရွိေသာသူတို႔သည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသာသနာ၌ ႀကီးပြားတိုးတက္ လာၾကကုန္၏။ ထိူသူတို႔သည္ မိမိတို႔ အေဆြ အမ်ဳိးတို႔ႏွင့္အတူ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္ေသာ္။

ပုဗၺဏွသုတ္ ျမန္မာျပန္ ျပီး၏။
ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ ပရိတ္

ျမန္မာ့စစ္ပညာ

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာသည္ တိုင္းျပည္အသီးသီး၊ လူမ်ဳိးအသီးသီးတြင္ ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့သည္။ ယခုလည္းရွိေနဦးမည္။ ေနာင္လည္း ရွိရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပညာမ်ားမွာ အခ်ိန္ကာလ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ထူးျခား တိုးတက္ လာေသာ္လည္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ေရွးပညာရပ္မ်ားကို လက္လႊတ္၍ မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးျမန္မာ့ စစ္ပညာကို တိမ္ျမဳပ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္း(စစ္ပညာက်မ္း)ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္က မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ရွင္ျဖဴရွင္မင္းႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ထင္းရွားခဲ့ေသာ လက္ဝဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီးက ျမန္မာ့ စစ္ပညာကို ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေသနဂၤဗ်ဴဟာပ်ဳိ႕၊ ဗ်ဴဟစကၠိပ်ဳိ႕ႏွင့္ နႏၵီေသနပ်ဳိ႕မ်ားကို ေရးသား စပ္ဆိုခဲ့သည္။

သမိုင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ား

 • ပုဂံေခတ္တြင္ ဂၽြမ္းတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ ဂၽြမ္းစစ္၊ (က်ဴးေက်ာ္သူ ဂၽြမ္းစစ္သည္မ်ားကုိ က်န္စစ္သားဦးစီးသည့္ သူရဲကာင္းေလးေယာက္ႏွင့္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားက တုိက္ခုိက္အႏုိင္ ယူခဲ့သည္။)
 • ပင္းယေခတ္တြင္ မြန္ဂုိတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ္ တာတာမြန္ဂုိစစ္၊ (က်ဴးေက်ာ္သူ မြန္ဂုိတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္က ကမၻာတစ္ျခမ္းနီးပါး တုိက္ပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။)
 • ေညာင္းရမ္းေခတ္တြင္ ေပၚတူဂီတုိ႔ႏွင့္တုိက္ေသာ္ သန္လွ်င္စစ္ပြဲ၊ (ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ထုိအခ်ိန္က စစ္အင္အား အလြန္ေတာင့္တင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား၊ ျပင္သစ္တပ္မ်ား သည္ ေပၚတူဂီတပ္ကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။)
 • ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ရွင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္ တရုပ္တုိ႔၏က်ဴးေက်ာ္မွဳကုိတုိက္ေသာ္ စစ္ပြဲ ၄ ပြဲ၊(တရုပ္တုိ႔၏ ၾကီးမားသည့္ စစ္တပ္ၾကီးမ်ားကုိ ဗလမင္းထင္ဦးစီးသည့္ ျမန္မာတပ္မ တစ္ခုမွ အံအားသင့္ဖြယ္ အႏုိင္ယူခဲ့သည္)
 • ဘၾကီးေတာ္လက္ထက္ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲတြင္ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၵဳလ၏ ပန္း၀ါတုိက္ပြဲ၊(ပန္း၀ါတုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ား ထက္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား လက္နက္သာေသာ္လည္း ျမန္မာတုိ႔၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားအႏုိင္ရခဲ့သည္။)
 • ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ိဳး (အသက္ ၈၀ ေက်ာ္)၏ ၾကည္ျမင္တုိင္ခံတပ္တုိက္ပြဲ၊ (အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ္လည္း စစ္၏ပရိရယ္ကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာအသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေရတပ္မွ ပစ္ေသာ အေျမာက္ဆံမ်ား အဂၤလိပ္တပ္ေပၚျပန္က်၍ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား တပ္လုံးျပဳတ္ခဲ့ရသည္)
 • ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဟာေနမ်ိဳး (အသက္ ၈၀ ေက်ာ္)၏ ၀က္ထီကန္တုိက္ပြဲ၊

(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးသည္ မိမိထက္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားသာလြန္သည့္ ရန္သူအဂၤလိပ္တပ္မ်ားကုိ ဒူမေထာက္၊ လက္မေျမွာက္ဘဲ ေသသည့္အခ်ိန္ထိ ရဲရဲ၀ံ၀ံအေသခံတုိက္ခုိက္သြားသည္။ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားပါ ေသဆုံးသူ၊ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့ရသည္)

 • တတိယအဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ မင္းလွခံတပ္တုိက္ပြဲတုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔၏စစ္ပညာ၊ ျမန္မာတုိ႔၏သူရသတိၱကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ေပးခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

စစ္ပညာသည္ စစ္ကိုေအာင္ႏိုင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ စစ္တိုက္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ စစ္ပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးရာ၌-

 1. စစ္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရး
 2. စစ္ဆင္ယင္ေရး(စစ္ပရိယာယ္)
 3. တိုက္ပြဲခင္းက်င္းေရး(ေသနဂၤဗ်ဴဟာ)
 4. စစ္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူ၍ ပိုင္းျခားကာ ေလ့လာဆည္းပူးရသည္။

ျမန္မာ့ စစ္ပညာတြင္ စစ္တိုက္ခိုက္နည္းမွာ အေျခခံအပိုင္းျဖစ္သည့္ စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္အစီအရင္ (၇)ပါးမွ တဆင့္ ျဖာထြက္လာေသာ သ႐ုပ္သကန္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး

 1. စစ္အဂၤါ(၇)ပါး (ေသနဂၤ)
 2. စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး (ေသနာဂတိ)
 3. စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး (ေသႏုပဂ)
 4. စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး (ေသနာယုဒၶ)
 5. စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး (ေသနာပဋိဂၢဟ)
 6. စစ္ဖ်က္ျခင္း(၆)ပါး (ေသနာေဗဒ)
 7. စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး (ေသနာနိ၀တၱန)

စစ္အဂၤါ(၇)ပါး

စစ္အစီအရင္ (၇)ပါး မွ စစ္အဂၤါ(၇)ပါးသည္ စစ္စတင္တိုက္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ သံုးစြဲကိုင္တြယ္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

 1. စစ္ဖ်ား စစ္လ်င္
 2. စစ္၏ ရင္၀
 3. စစ္၏ ပခံုး
 4. စစ္၏ နံပါး
 5. စစ္၏ ၀မ္း
 6. စစ္၏ ေက်ာက္ကုန္း(ေက်ာကုန္း)
 7. စစ္ခံတပ္ တို႔ျဖစ္သည္။

စစ္ခ်ီျခင္း(၄)ပါး

 1. စစ္ဗ်ား၊ စစ္လယ္၊ စစ္ေနာက္အညီအမွ်ခ်ီျခင္း (သမဒ႑ဗ်ဴဟာ)
 2. ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္သကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ ေနာက္အားႀကီး၍ခ်ီျခင္း၊ (ပါသာဒိကဗ်ဴဟာ)
 3. ပန္းပံုေတာင္းကဲ့သို႔ စစ္ဖ်ားႀကီး၍ ေနာက္စစ္ တေရြ႕ေရြ႕ ခ်ီျခင္း၊ (စေကၤာဋက ဗ်ဴဟာ)
 4. မ႐ိုးစည္ကဲ့သို႔ စစ္ရင္း စစ္ဖ်ားေသး၍ စစ္လယ္အားႀကီးႀကီးခ်ီျခင္း။ (ဒိဂၤဗ်ဴဟာ)

စစ္ကပ္ျခင္း(၂)ပါး

 1. ေနမင္းပုံစစ္ကပ္ျခင္း။ (ပတကၤရဗ်ဴဟာ) ေနမင္းကဲ့သုိ႔ ၾကယ္နကၡတ္ျခံရံမရံဘဲ မင္းတပ္က ေရွ႕ မွာေန၊ ေနာက္မွ အျခားစစ္တပ္မ်ား လုိက္ပါရသည္။
 2. လမင္းပုံ စစ္ကပ္ျခင္း။ (စႏၵကဗ်ဴဟာ) လမင္းကုိ ၾကယ္နကၡတ္မ်ား ၀န္းရံထားသကဲ့သုိ႔ မင္းတပ္ကုိ အလယ္မွာထားကာ အျခားတပ္မ်ား၀န္းရံျပီးလုိက္ျခင္း။

စစ္ထိုးျခင္း(၆)ပါး

 1. ဒိဇာဒိပဗ်ဴဟာ- ဂဠဳန္ေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔ စစ္ဆင္စစ္ထိုးနည္း၊
 2. ၀ါရိေ၀ဂဗ်ဴဟာ- ေရအယဥ္စီးဆင္းသကဲ့သို႔ စစ္ျဖန္႔ကာ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ စစ္ထိုးနည္း၊
 3. ဥသဘဗ်ဴဟာ- ႏြားလားဥသဘကဲ့သို႔ ေအာ္ဟစ္ျခိမ္းေခ်ာက္ကာ ဟန္ေရးျပ၍ အျပင္းအထန္ စစ္ထိုးနည္း၊
 4. ဓႏုက ဗ်ဴဟာ- တင္ထားေသာ ေလးၫိႈ႔ကဲ့သို႔ ပေစာက္ လေရး ေကြးပံု စစ္ထိုးနည္း၊
 5. မကာရဗ်ဴဟာ- မကာရ္းကြက္ကဲ့သို႔ အထပ္ထပ္ စစ္ထိုးနည္း၊
 6. ဘုဇဗ်ဴဟာ- ေျမြတြားသကဲ့သို႔ ေကာက္တက်စ္ စစ္ထိုးနည္း။

စစ္ခံျခင္း(၆)ပါး

 1. နဒီစရဗ်ဴဟာ- ရင္ေပါင္တန္း၍ တံတားပမာခံျခင္း၊
 2. ၀ိစၦိကဗ်ဴဟာ- ကင္းၿမီးေကာက္လက္သကဲ့သို႔အလယ္ပင္းေစၿပီးလွ်င္ ၀ဲယာေထာင္၍ခံျခင္း၊
 3. သကဋဗ်ဴဟာ- လွည္းဦးကင္းကဲ့သို႔ ၀ဲယာထား၍ ေရွ႕တပ္လြန္ခံျခင္း၊
 4. မဓု၀တၱနဗ်ဴဟာ- ပ်ားအံုကဲ့သို႔ တ၀န္းတစုတည္းခံျခင္း၊
 5. စကၤပါဒဗ်ဴဟာ- က်ီးေျခကဲ့သို႔ေရွ႕ ၃-တပ္၊ ေနာက္ ၁-တပ္၊ အလယ္၌ မင္းစစ္သူႀကီးေန၍ ခံျခင္း၊
 6. ဥဒၶနဗ်ဴဟာ- ခံုေလာက္ကဲ့သို႔ ၃-တပ္ ဆိုင္ခံျခင္း။

စစ္ျပန္ျခင္း(၃)ပါး

 1. အဂိၢ ဇာလ ဗ်ဴဟာ မီးေတာက္မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ၀ါးမ်ိဳဖ်က္ဆီး၍ ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 2. အမာ၀ါသီ ဗ်ဴဟာ- လကြယ္သကဲ့သို႔ မသိမသာဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 3. သီဟဂတိ ဗ်ဴဟာ-ျခေသၤ့သြားသကဲ့သို႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေရွ႕တက္ ေနာက္ဆုတ္ျပန္ျခင္း၊
 4. သတၳနာဒိ ဗ်ဴဟာ လက္နက္သံေပးဟစ္ေၾကြးႀကိမ္းေမာင္း၍ ျပန္ျခင္း၊
 5. မဂၢဆိႏၷ ဗ်ဴဟာ- လမ္း တံတားတို႔ကို ဖ်က္၍ျပန္ျခင္း၊
 6. စိရတၱ ဗ်ဴဟာ- ၾကာျမင့္ ေျဖးေႏွးစြာေန၍ျပန္ျခင္း။

အေကၡာဘိဏီမ်ိဳးငါးပါး

အေကၡာဘိဏီတပ္ဖြဲ႕ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။ ထိုအနက္ ငါးပါးတို႔ကိုသာေဖၚျပေပအံ့။

(၁) သီဟိုဠ္ကြ်န္း၌ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးလက္ထက္ (ဓမၼိလ-တမယ္လ္) ေက်းလူမ်ိဳးတို႔စစ္တိုက္ရာ ခ်ီတက္ေသာ အေကၡာဘိဏီတပ္မွာ မဟာ၀င္ဋီကာအရ တိုက္ဆင္ တစ္ကုေဋ၊ ရထားဆယ္ကုေဋ၊ ျမင္းေပါင္း ကုေဋတစ္ရာ၊ ေလးပစ္ေလးဆြဲသူရဲ ကုေဋႏွစ္ရာ၊ စစ္သည္လူ ကုေဋတစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္း ေလးေထာင့္သံုးရာ တစ္ဆယ့္တစ္ကုေဋရွိ၏။

(၂) မေဟာသဓတို႔စစ္ခ်ီတက္စဥ္၌ အေကၡာဘိဏီတပ္ တစ္တပ္ဟူသည္မွာ ၀ါးလံုးေျခာက္ဆယ္တစ္စည္းကိုခ်ထားရာ စစ္အဂၤါေလးပါးတို႔နင္းသြား၍ ျမဴမႈန္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဖန္၀ါးအလံုးေျခာက္ဆယ္တစ္စည္းကို ခ်ျပန္၏၊ ဤသို႔နင္းသြားျခင္းျဖင့္ ၀ါးအလံုးေျခာက္ဆယ္အစည္းေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ဖုတ္ျမဴမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ စစ္အဂၤါေလးပါး အေရအတြက္ကိုဆို၏။

(၃) ပုဂံမင္းဆက္ ၅၀-ေျမာက္ သကၠရာဇ္ ၅၉၆-ခုႏွစ္တြင္နန္းတက္ေသာ ဓမၼရာဇာဘြဲ႕ခံ က်စြာမင္းႀကီးလက္ထက္ ေလာကီသသၤက႐ိုဋ္သဒၵါက်မ္းမ်ားႏွင့္ သဗၺညဳဘုရားေဟာပါဌဇာတ္ ပါဠိေတာ္၎အ႒ကထာ သုတၱန္၀ိနည္း အဘိဓမၼာ ပါဠိေတာ္အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားမွလာရွိသည့္ ျပယုဂ္အဓိပၸါယ္မ်ားကိုပါ ထုတ္ေဆာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီးလွ်င္ ေရးသားစီရင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဒၵနီတိက်မ္းဆရာ အရွင္အဂၢ၀ံသေထရ္ျမတ္သည္

န၀ နာဂ သဟႆာနိ နာေဂ နာေဂ သတံ ရထာ။

ရေထ ရေထ သတံ အႆာ အေႆ အေႆ သတံ နရာ။

နေရ နေရ သတံ ကညာ ဧေကကိႆံ သတိတၳိေယာ။

ဧသာ အေကၡာဘိဏီနာမ ပုဗၺာစရိေယဟိ ဘာသိတာ

ဟု ၎သဒၵါနီတိက်မ္း၌ အေကၡဘိဏီယူပံုကိုျပဆိုသည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ဆင္ေပါက္ႀကီး ကိုးေထာင္၊ ရထားကိုးသိန္း၊ ျမင္းကိုးကုေဋ၊ ေျခသည္သူရဲကုေဋကိုးရာ၊ သမီးကညာ ကုေဋ ကိုးေသာင္း၊ မိန္းမ ကုေဋကိုးသန္း ဤအေရအတြက္ကို အေကၡာဘိဏီဟု ေရွးဆရာတို႔မိန္႔ဆိုကုန္၏။

(၄) အမရေကာသ အဘိဓာန္ ဋီကာတို႔၌ကား။ ဆင္- ၂၁၈၇၀။ ရထား-၂၁၈၇၀။ ျမင္း- ၆၅၆၀၀။ ေျခသည္-၁၀၉၃၅၀။ ေပါင္း ၂၁၈၇၀၀-သည္ အေကၡာဘိဏီ ေသနာဗ်ဴဟာ မည္၏ ဟုဆို၏။

(၅) မၾကာမီေခတ္၌ကား ဆုတ္ကပ္ျဖစ္၍ လူတို႔အသက္တို ဦးေရနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေကၡာဘိဏီတပ္ဖြဲ႕ရာ အေရအတြက္အလြန္နည္းပါးေလသည္။ ၎ျပင္ ဆင္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စစ္အဂၤါေလးပါး ျပည့္စံုေအာင္ပင္ တပ္မစည္းၾကပ္ႏိုင္ေခ်။

Saturday, October 8, 2011

ျမန္မာအမ်ိဳးသားတိုင္းသိသင့္ေသာ

စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္
၁။စစ္ဆိုသည္မွာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေသေရးရွင္ေရးတမွ်အေရးႀကီးေသာကိစၥတရပ္ျဖစ္သည္။
စစ္သည္ျပည္သူလူထု၏အသက္ရွင္ေရးႏွင္လည္းေကာင္း။ေသေက်ပ်က္စီးေရးႏွင္႕လည္ေကာင္းသက္ဆိုင္ရံုရိွရံုမက။ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံခိုင္ျမဲေရးကိုလည္းေကာင္း။ပ်က္သုန္းေစေရးကို
လည္းေကာင္းျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ထိုေႀကာင့္စစ္ပညာကိုလူတိုင္းေစ႕ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာသင္ႀကား
ဆည္းပူးထိုက္တယ္။
၂။စစ္မက္ေရးရာကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာတြင္မရီွမျဖစ္အေျခခံ(၅)ရပ္ပါ၀င္ရမယ္။၄င္းတို႕မွာ.........
၁။စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လြမ္းမိုးေရး
၂။သဘာ၀ရာသီဥတု(ကာလ)
၃။ေျမျပင္အေျခအေန(ေဒသ)
၄။ေခါင္းေဆာင္မွု(ပုဂလ)
၅။လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊စည္းကမ္းဥပေဒ။
တခုခ်င္းစီကိုျပန္ရွင္းျပမယ္...
၁။စိတ္ဓါတ္ေရးရာလြမ္းမိုးေရး
ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုသူတို႕ဧ။္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ယံုႀကည္ခ်က္။ခံယူခ်က္။ဦးတည္ခ်က္။စသည္တို႕တြင္တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေစရမယ္။ျပည္သူႏွင္႕အစိုးရသည္တူညီေသာ.ယံုႀကည္ခ်က္.ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုုမွ်ေ၀ခံစားရမယ္။ျပည္သူႏွင့္အစိုးရသည္ေတြ႕ႀကံဳသမွ်အေကာင္းအဆိုးမွန္သမွ်ကိုေသအတူရွင္မကြာယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမယ္။စည္းရံုးလံွဳေဆာ္ေရး။ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းေရး။တစိတ္တ၀ွမ္းထဲ
စည္းလံုးေရးသည္အေရးႀကီးဆံုးပထမအခ်က္ျဖစ္တယ္။
၂။သဘာ၀ရာသီဥတု
ေႏြရာသီရဲ႕ပူျပင္းမွု.မိုးရာသီရဲ႕စိုစြပ္ထိုင္းမွုိင္းမွု။ေဆာင္းရာသီရဲ႕ေအးမွ်မွု စစ္ဆင္ေရးအေပၚတြင္ယင္းရာသီဥတုတို႕ဧ။္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မွုမ်ားကိုတြက္ခ်က္သံုးသပ္ရာတြင္ပါ၀င္တယ္။
၃။ေျမျပင္အေျခအေန
လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္.အကြာအေ၀း။ေရေျမေတာေတာင္၊ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္.
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကစစ္မက္ေရးရာကိုေသျခင္း.ရွင္ျခင္း.အခြင္႕အလမ္းတခုခုေပးတက္တယ္
ကြင္းျပင္က်ယ္လွ်င္
တပ္ကိုျဖန္႕ႏိုင္ရမယ္။လမ္းက်ဥ္းေတာင္ကမ္းပါးယံလွ်ိဳေျမာင္အေနအထားဆိုရင္
တပ္အင္အားအနည္းအငယ္ျဖန္႕ျပီးခ်ီတက္ရမယ္။တိုက္ပြဲဆင္သင္႕သည္႕ေျမျပင္အေျခအေနကိုႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ျမင္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရမယ္။
၄။ေခါင္းေဆာင္မွုု
စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္(သို႕မဟုတ္)စစ္သူႀကီးသည္ေအာက္ပါအခ်က္ငါးခ်က္ႏွင္႕ျပည္႕စံုရမယ္။...........
၁။ဥာဏ္ပညာ၇ွီွျခင္း
၂။ယံုႀကည္မွု(ရိုးသားျခင္း)
၃။စာနာတက္ျခင္း
၄။ရဲစြမ္းသတ္တိ
၅။စည္းကမ္းကိုတေသြမသိမ္းလိုက္နာျခင္း...........အဲဒါေတြနဲ႕ျပည္စံုမွစစ္သူႀကီးပီသမယ္.တိုက္ပြဲတိုင္းမွာအႏိုင္ရႏိုင္မယ္။
၅။လုပ္ထံုလုပ္နည္းစည္းကမ္းဥပေဒ
ဆုေပးစနစ္.။အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ႕ေရးစနစ္၊ဖြဲ႕စည္းပံု.၊ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲပံု၊မွန္ကန္စြာတာ၀န္ခြဲေ၀ပံုု၊ရာထူးခန္႕အပ္ပံုစသည္႕လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား.ေကာင္းစြာမွန္ကန္ေနရမယ္။ထိေရာက္ေနရမယ္။
.........................................................
ျမန္မာအမ်ိဳးသားတိုင္းသိသင့္သည္ဟုထင္ျမင္၍ရွာေဖြတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
ေနာင္လည္းေလ့လာမိသမွ်ကိုတင္ျပေပးသြားပါမည္။

Friday, October 7, 2011

ျမန္မာ့သိုင္းပညာ(တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။)
ကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္း၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ျမန္မာ့ေသြးမ်ားပြက္ပြက္ဆူေနသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအားရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပါတ္သတ္၍တရုတ္မွ
(ျမန္မာအားမည္သို႕ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးရမလဲ)ဆိုတဲ့အသံကိုႀကားလိုက္ကတဲကကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္း၏
ျမန္မာ့ေသြးမ်ားပြက္ပြက္ဆူခဲ့ရသည္။ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ေသြးသည္ရဲရဲနီ၏။တရုတ္၏ေစာ္ကားမွုကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္မ်ိဳးသားလံုးေခါင္းငံုခံမည္မဟုတ္ေပ။အကယ္၍တရုတ္သည္ျမန္မာေျမအားက်ဴးေက်ာ္
ေစာ္ကားလာပါကျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားႏွင့္တစ္ကြကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္းေရွ႕တန္းကေန၍အသက္စြန္႕၍တိုက္
ခိုက္သြားမည္။အဓိဌာန္ျပဳပါသည္။ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးတရုတ္ႏွင့္တစ္ကြမည့္သည့္တုိင္းတစ္ပါး၏ေစာ္
ကားမွုကိုမွမခံလို။ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးမစည္းလံုး၍ဤသို႕ေစာ္ကားခံရသည္ဟုမွတ္ယူပါ
သည္။ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြစည္းလံုးညီညြတ္ႀကပါစို႕လို႕ကၽြန္ေတာ္အညတရေဒါင္းမင္းမွတိုက္တြန္းႏိုး
ေဆာ္ပါသည္။ျမန္မာတိုင္းကိုယ္ခံပညာသိုင္းပညာတက္သင့္ဟုရည္ရြယ္လွ်က္ဤဗီဒီယိုဖိုင္အားတင္ေပး
လိုက္ပါသည္။
(တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။)
အားလံုးအားခင္မင္လွ်က္
ေဒါင္းမင္း