ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Saturday, February 28, 2009

မိသားစုအေရးေတြးေနေလ

မိသားစုတစ္ခုဘယ္လိုေနဘာေတြ ၊ေတြးမလည္း
ဖခင္ေနရာမိခင္ေတြ ၀င္မပါဘဲေန

၀င္ေနရင္လည္းမိခင္ဘဲ ဒုကၡေတြ႔မေလ
ဖခင္ရွာေန...၀င္ေငြေတြ

မိခင္ကဘဲစုေစာင္းေပးေန
မိခင္ေနရာ ဖခင္ေတြမ၀င္ပါနဲ.ေလ

မိခင္ကဘဲေနာင္ေရးကို
ထိန္းသိမ္းတက္ေပေလ

မိခင္ေအာက္ေနသားသမီးေတြ
လိမၼာေရးျခားရွိပါေလ

မိခင္ဖခင္ေမတၱာေတြ သိပါေလစ ေခတ္ကေလးေတြ
သားသမီးေတြမ်ားမိခင္ဖခင္အေပၚေမတၱာေက်းဇူးသိတက္ပါေစ။ ။

ေရးသားသူ(ေနာင္ေနာင္)

No comments:

Post a Comment

ယခုလိုခင္မင္မႈနဲ႔ အမွတ္တရ ေရးေပးသြားတဲ႔ အတြက္ေက်းဇူးပါဗ်ာ။